نمونه سوالات مصاحبه نیمه ساختار یافته

ابزار جمع آوری داده ها؛ مصاحبه

مصاحبه از نظر میزان سازمان یافتگی به سه دستۀ عمده مصاحبه ساختاریافته، نیمه ساختار یافته و باز یا بدون ساختار تقسیم میشود. مصاحبه ساختار یافته شامل یک مجموعه پرسشها و پاسخهاي طبقه بندي شده است که از قبل تعیین شده و باید از پاسخ دهنده، به طور شفاهی پرسیده شود. براي همه پاسخدهندگان، سوالات یکسان است و پاسخدهنده فقط یکی از پاسخهاي ارائه شده را انتخاب می کند. در این مصاحبه، که براي پژوهشهاي کمی استفاده میشود، به ندرت از سوالات باز استفاده میشود.

در مصاحبه باز یا بدون ساختار، مصاحبه گر باید دربارة تعدادي از موضوعات از پیش تعیین شده ذهن پاسخدهنده را به طور عمیق کاوش کند. در این مصاحبه، سؤالات استاندارد شده و پاسخ از قبل تعیین شده اي وجود ندارد. در عوض، مصاحبه گر جنبه هاي متعددي از نظرات مصاحبه شوندگان را آنگونه که در گفت و گو پیش می آید، بررسی میکند. او از نیروي ابتکار خود استفاده کند و به ایجاد فرضیه هاي جدید و آزمودن آن طی مصاحبه میپردازد.

مصاحبه نیمه ساختار یافته مصاحبه اي است که در آن، سؤالات مصاحبه از قبل مشخص می شود و از تمام پاسخدهندگان، پرسشهاي مشابه پرسیده میشود؛ اما آنها آزادند که پاسخ خود را به هر طریقی که میخواهند پاسخ دهند. البته در راهنماي مصاحبه جزئیات مصاحبه، شیوة بیان و ترتیب آنها ذکر نمیشود. این موارد در طی فرایند مصاحبه تعیین میشوند.

در واقع ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته روش پژوهشی است که اغلب در علوم اجتماعی استفاده می‌شود. در حالی که مصاحبه سازمان یافته دارای مجموعه‌ای دقیق از سوالات است که اجازه انعطاف در مصاحبه را نمی‌دهد، مصاحبه نیمه‌ساختار یافته، باز است که در آن اجازه پرداختن به ایده‌های جدید داده می‌شود تا در طول مصاحبه به عنوان یک نتیجه از آنچه مصاحبه‌شونده می‌گوید به ارمغان آورد. مصاحبه‌کننده در مصاحبه نیمه ساختار یافته به طور کلی دارای یک چارچوب خاص است که باید به آن پرداخته شود.

منبع: دلاور، ع.، ۱۳۸۸، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، ویراست چهارم، انتشارات ویرایش

 

جهت آشنایی با یک نمونه مصاحبه ساختاریافته میتوانید محصول زیر را خریداری نمایید؛

۱. دسته سوالات مصاحبه نیمه ساختاریافته با موضوع تدوین الگوی مدیریت استراتژیک منابع انسانی مبتنی بر مدیریت دانش

این فایل حاوی ۱۵ سوال استاندارد و ۳ صفحه است که به منظور انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته طراحی، آزمون و استاندارد سازی شده است.

هزینه خرید این فایل مبلغ ۴۲۰۰ تومان میباشد. سیستم خرید خودکار میباشد و بلافاصله پس از پرداخت، فایل Word قابل دانلود است.

[arianpalpaiddownloads id=”2″]