انجام پروپوزال دکتری مدیریت

ـ تهیه و تنظیم پروپوزال دکتری مدیریت بازرگانی، دولتی، صنعتی و …

ـ طراحی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، عمران، مهندسی صنایع

ـ انجام پرسشنامه محقق ساخته پایان نامه ارشد صنایع، عمران، مدیریت، کامپیوتر، علوم اجتماعی،پزشکی، پرستاری، کتابداری، تجارت الکترونیک، حقوق جزا، حقوق بین الملل، حقوق تجارت الکترونیک