نوشتن پروپوزال پایان نامه ارشد مدیریت

نوشتن پایان نامه پس از انجام پروپوزال گامیست که هم اکنون هر دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری ملزم به اجرایی ساختن آن است. کتاب های روش تحقیق مختلفی در دسترس دانشجو هستند که بر پایه آن بتواند نسبت به انجام پروپوزال و نگارش فصول پایان نامه اقدام کند. پایان نامه همانطور که میدانیم دارای ۵ فصل متفاوت است. پس از تایید پروپوزال توسط گروه و دانشکده و اساتید راهنما، محقق باید فصل اول پایان نامه را با عنوان مقدمات و کلیات تحقیق، فصل دوم پایان نامه با موضوع ادبیات و پیشینه تحقیق، فصل سوم پایان نامه با عنوان روش تحقیق یا متدولوژی، فصل چهارم پایان نامه به مضمون تجزیه و تحلیل آماری تحقیق و در پایان فصل پنجم پایان نامه را هم در زمینه نتیجه گیری و پیشنهادات پایان نامه اجرایی و عملیاتی کند.

دست به قلم میشویم و نگارش فصول پایان نامه را شروع میکنیم. پروپوزال آغاز راه نوشتن پایان نامه است که پس از ارائه مقاله بیس و انتخاب موضوع پایان نامه رقم میخورد. آنچه سایت پایان نامه ها در صدد توسعه آن است، ایجاد یک پایگاه کمک آموزشی و مشورتی برای نوشتن پایان نامه و انجام پروپوزال است.