پرسشنامه محقق ساخته؛بایدها و نبایدها

اصول طراحی پرسشنامه محقق ساخته قابليت اعتماد (پايايي) و اعتبار (روايي) پرسشنامه،کرونباخ

پرسشنامه فهرستی از سوالات و پرسش هاست که ابزار بررسی چندوچون تحقیقات و پژوهش های علمی بشمار می رود. پرسشنامه با یک متن اولیه و مقدمه شروع میشود و سپس سوالات و پرسشها در قالبی مشخص طراحی میگردد. ممکن است سوالات پرسشنامه دقیقا بصورت سوالی طراحی شود و یا اینکه جملاتی ساخته شود که پاسخ هایی از قبیل کاملا مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافق و کاملا موافقم برای آن پیشبینی شده باشد. بااینحال، در طراحی پرسشنامه می بایست باید و نبایدهایی را در نظر گرفت که اعتبار درونی و بیرونی و همچنین ماهیت کلی و ساختار آن توان به سنجش کشیدن آرا، عقاید و نظرات آزمودنی ها (یعنی کسانی که به پرسشنامه پاسخ می دهند) را داشته باشد. برخی از این اصول عبارتند از:

ـ تسهیلگر (یعنی کسی که پرسشنامه را در اختیار دیگران قرار میدهد و توضیحاتی در مورد نحوه تکمیل آن می دهد)، نباید آزمودنی را به سبک خاصی از پاسخگویی به سوالات پرسشنامه ترغیب کند.

ـ محیط پاسخگویی نباید به گونه ای باشد که آزمودنی فرصت و آرامش کافی برای پاسخگویی نداشته باشد.

ـ تعداد سوالات پرسشنامه نباید از حدود منطقی برای پاسخ دهندگان خارج باشد. (تعداد سوالاتی که برای کودکان طرح میشود و سوالاتی که برای دانشجویان دوره دکتری طرح میشود متفاوت باید باشد).

ـ سطح نگارش علمی سوالات پرسشنامه باید به تناسب وضعیت سواد آزمودنی ها باشد.

ـ در طراحی پرسشنامه اغلب نباید مستقیما سوالات، فرضیه ها، اهداف پایان نامه، مقاله، تحقیق و … را مستقیما تبدیل به سوال و پرسش نمود.

ـ طرح سوال نباید بشکلی باشد که آزمودنی را به جهت خاصی هدایت نماید. 

مثال: آیا غیر از این است که بکارگیری سیستم های اطلاعاتی از شیوع فساد اقتصادی در سازمان جلوگیری میکند؟ 

ـ برای تمام سوالات پرسشنامه باید یک دسته پاسخ معین طرح نمود.

ـ سوالات پرسشنامه باید دقیقا متناسب با جامعه آماری تحقیق یا پایان نامه طراحی و ساخته شود.

ـ ساخت پرسشنامه باید بر اساس آگاهی و تسلط عمیق بر متغیرهای پایان نامه (متغیرهای مستقل، وابسته، میانجی و …) صورت گیرد.

ـ ساخت پرسشنامه باید بصورت موازی با فرضیات، اهداف،مدل تحقیق، مسئله تحقیق باشد.

ـ phdkar همه اصول را در هنگام ساخت پرسشنامه در نظر میگیرد.

ـ پرسشنامه های استاندارد ماهیتی جدا از پرسشنامه های محقق ساخته دارند؛ اما ممکن است محقق بعضی سوالات پرسشنامه های استاندارد دارای روایی و پایایی را نیز در طراحی پرسشنامه های محقق ساخته؛به انگلیسی self made research questionnaire استفاده نماید.

ـ برای ساخت پرسشنامه آنلاین الکترونیکی پایان نامه میتوان از وبسایت گوگل داک که برای ساخت پرسشنامه در گوگل پیشبینی شده است کمک گرفت.

ـ روایی و پایایی پرسشنامه در پایان نامه حتما باید طبق اصول روش تحقیق در نظر گرفته شود.

ـ معمولا روایی پرسشنامه محقق ساخته پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به شیوه اتفاق نظر اساتید تایید و تعیین میگردد.

ـ پایایی قابلیت اطمینان پرسشنامه های محقق ساخته را می توان براحتی از طریق ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS بدست می آید.