تجزیه و تحلیل آماری با لیزرل و SPSS

تحلیل آماری پایان نامه با لیزرل (مدلسازی معادلات ساختاری) و SPSS

در این جلسه به مرور خدمات حوزه نرم افزار SPSS میپردازیم؛ که مجموعه (راه دانش ـ PHDkar.ir)، هم در آموزش و هم در اجرای آن فعال است. این موارد در گام های زیر ارائه و اجرا میشود:

گام اول آموزش و خدمات تجزیه و تحلیل آماری با SPSS؛ فایلهای داده و کاربا آنها انواع داده ها

فایلهای داده و کاربا آنها انواع داده ها؛ باز کردن فایل داده ها – انواع فایلهای داده – باز کردن فایلهای Excel – باز کردن فایلهای پایگاه داده – باز کردن فایلهای متنی ساده – ساختار فایلهای داده – ذخیره سازی فایلهای داده – تبدیل انواع فایلهای داده به هم – مرتب سازی داده ها در فایل – جابجا کردن و انتقال داده ها – ترکیب چند فایل در هم – تقسیم فایلهای داده بر اساس مقادیر متغیر ها – انتخاب و دسته بندی مورد ها بر اساس متغیر ها

گام دوم آموزش و خدمات تجزیه و تحلیل آماری با SPSS؛ وارد کردن و ویرایش داده ها

وارد کردن و ویرایش داده ها؛ SPSS یکی نرم افزار گسترده – کار با Data View – کار با Variable View – تعریف متغیر ها – خواص متغیرها – نوع اندازه گیری – انواع متغیرها – برچسب گذاری متغیرها – مقادیر مفقود رسید – پهنای ستون نمایش متغیر ها – جهت قرار گرفتن مقدار متغیر ها – کپی کردن خواص متغیرها – وارد کردن داده ها پیدا کردن داده ها – تغییر وضعیت Data View – چاپ کردن اطلاعات درون Data View – تشخیصی مورد هایی تکراری دسته بندی کردن دیداری مورد ها – ترکیب متغیرهای موجود – ترکیب متغیرهای موجود

گام سوم آموزش و خدمات تجزیه و تحلیل آماری با SPSS؛ کار با خروجی نرم افزار

کار با خروجی نرم افزار؛  پنهان کردن تمام یا بخشی از اطلاعات درون Viewer- انتقال، حذف یا کپی اطلاعات Viewer،  تغییر چیدمان خروجی ها – تغییر ظاهر پنل Outline – اضافه کردن عنوان ها یا نوشته ها به خروجی جاری – استفاده از محتوای Viewer در برنامه های کاربردی دیگر – گرفتن خروجی از محتوای Viewer در قالب های مختلف – چاپ محتوای Viewer – ذخیره سازی محتوای آ Viewer- – جدول ها یا Pivot ها – نوار ابزارهای کار با جداول – گروهبندی قسمتهای مختلف یک جدول – جابجا کردن ردیف ها یا ستون – لغو عملیات انجام شده – لایه لایه کردن اطلاعات جدول – تنظیم ظاهر یک جدول – تنظیم پهنای خانه های جدول – تنظیم تک تک سلول های یک جدول

گام چهارم آموزش و خدمات تجزیه و تحلیل آماری با SPSS؛ آنالیز داده ها

آنالیز داده ها؛ جدول فراوانی Frequency – و Descriptive – و Explorer و Crosstabs – و Summarize

گام پنجم آموزش و خدمات تجزیه و تحلیل آماری با SPSS؛ انواع میانگین ها Means

انواع میانگین ها Means – ازمونهای T – تحلیلهای واریانس یک طرفه – – تحلیلهای تک متغیره GLM

گام ششم آموزش و خدمات تجزیه و تحلیل آماری با SPSS؛ تحلیل های رابطه های بین متغیرها

تحلیل های رابطه های بین متغیرها؛ همبستگی دو متغیره – همبستگی جزنی – تحلیل Distance

گام هفتم آموزش و خدمات تجزیه و تحلیل آماری با SPSS؛ رگرسیون ها

رگرسیون ها؛ رگرسیون خطی – رگرسیون منحنی

گام هشتم آموزش و خدمات تجزیه و تحلیل آماری با SPSS؛ خدمات گرافیکی و نموداری نرم افزار SPSS

امکانات نموداری نرم افزار؛ انواع نمودارها – کار با Chart Builder – تنظیم ظاهر نمودارها