روایی و پایایی پرسشنامه پایان نامه

هنگام بحث در مورد روایی ، توجه به مفهوم وابسته به آن ، یعنی پایایی پژوهش ، نیز مناسب است . پایایی به همسانی پژوهش و قابلیت تکرار آن بستگی دارد . ما گاهی پایایی درونی و پایایی بیرونی تمیز قائل می شویم . «پایایی بیرونی» به میزان همسانی در جمع آوری یا تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها در شرایط یکسان اطلاق می شود ؛  برای مثال ، اگر گردآورندگان داده ها متعدد باشند ، سوالی که در مورد پایایی درونی مطرح می شوداین است که «آیا گردآورندگان داده ها با یکدیگر توافق دارند یا خیر» .فرض کنید در تحقیقی عملکرد معلم با استفاده از پرسشنامه مربوط به مشاهده کلاس برای جمع آوری داده ها مورد توجه است . سوال پایانی درونی این خواهد بود که «آیا دو یا چند مشاهده گر هنگهم درجه بندی عملکرد واحد ، با یکدیگر توافق دارند یا خیر». این توافق را «موافقت مشاهده گر» می نامند . اگر پایایی درونی وجود نداشته باشد ، داده ها به جای اینکه بیانگر انچه واقا اتفاق افتاده است باشد ، بیانگر عملکرد  فرد گردآورنده آن خواهد بود . در «پایایی بیرونی» این موضوع مورد توجه است که آیا پژوهشگران مستقل می توانند تحقیق رادرآن موقعیت مشابه تکرار کنند . آیا پژوهشگران قادر خواهند بود تحقیق را تکرار کنند  و اگر هم چنین است ، آیا نتایج همسانی خواهد داشت  یا خیر ؟ اگر پژوهش پایایی داشته باشد ، پژوهشگری که همان روشها و شرایط و … را بکار می گیرد باید به نتایجی مانند آنچه در تحقیق قبلی به دست آمده است برسد . تحقیق پژوهشی باید دربرگیرنده  توصیفهایی کافی از شیوه ها و شرایط پژوهش  باشد . به طور کلی ، ایجاد پایایی بیرونی پژوهشهای کیفی به دلیل ماهیت یگانه و انفرادی بسیاری از این تحقیقها از پژوهشهای کمی دشوارتر است .

«پایایی» پژوهش بیانگر قابلیت و همسانی در روشها ، شرایط و نتایج  آن است .

پایایی ویژگی لازم برای روایی است ؛ یعنی ممکن نیست تحقیقی روا باشد ، به سختی می توان نتایج را با اطمینان تفسیر کرد یا آنها را به دیگر شرایط و جمعیتها تعمیم داد . اصولا ، پایایی و روایی اعتبار پژوهش را نشان می دهد . پایایی بر قابلیت تکرار تاکید و روایی بر دقت و قابلیت تعمیم یافته ها .