جمع آوری داده ها

 پیش از جمع آوری داده ها باید هر نوع ابزار اندازه گیری مورد نیاز شناسایی و حتی بسط داده شود ، یا اگر قرار است داده ها در شرحی توصیفی بیاید ، پژوهشگر باید آنها را برای یاداشت برداری میدانی سازماندهی کند . اگر تحقیق مربوط به قوم نگاری است محقق باید داده ها را از طریق شیوه هایی مانند مصاحبه و مشاهده جمع آوری کند . اگر تحقیقی تجربی (آزمایشی) صورت گیرد تدابیر پیش از فرایند جمع آوری داده ها یا در حین آن اجرا یا دستکاری می شود . در اصل ، در این مرحله ی آزمایش اجرا و اندازه گیریها انجام می گردد . در مورد زمینه یابی ها از ابزارهای اندازه گیری ، مانند آزمونهای پیشرفت تحصیلی با پرسشنامه ها ، استفاده می شود . اگر ابزارها مشخص شده باشد باید پیش از جمع آوری داده های اصلی تحقیق آزمایش شود . سپس داده ها باید برای تجزیه و تحلیل ، تلفیق ، کدگذاری و آماده شود .

 تجزیه و تحلیل

 نتایج تحقیق پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص می شود . در این مرحله ، یاداشتهای میدانی سازماندهی و ترکیب می شود . داده ها خلاصه و پردازش و در اصل چنان ساده و با هم تلفیق می شوند که اطلاعات لازم برای آزمودن فرضیه یا توصیف پدیده فراهم می آید . اگر تجزیه و تحلیلهای آماری انجام شده باشد در این مرحله کامل می شود .

 خلاصه کردن نتایج و استنتاج

 پس از تجزیه و تحلیل داده ها و کسب نتایج ، پژوهشگر باید تصمیم بگیرد که با این نتایج چه اطلاعاتی فراهم می آید . نتایج باید خلاصه و به هم مرتبط شود ، تجزیه و تحلیلها باید تفسیر گردد و استنتاجها باید با توجه به مساله پژوهشی توصیف شود . در صورتی که فرضیه هایی آزمایش شده باشد ، استنتاجهادر مورد فرضیه ها خواهد بود . سپس گزارش پژوهش – یعنی وظیفه ای که اغلب مستلزم بازنویسی است – تهیه می شود . استنتاجها به مجموعه اطلاعات منسجم موجود ربط داده شده ، همسانیها و ناهمسانیها با نتایج سایر تحقیقات شناسایی (و شرح داده ) می شود و توضیحهای لازم برای نتایج فراهم می آید .

پژوهشگران کم تجربه ممکن است در آغاز تحلیل تسلسل را رعایت نکنند و بی مقدمه وارد مرحله ای مانند جمع آوری داده ها شوند (گرد آورنده داده ها در جستجوی مساله پژوهشی خواهد بود) . گاهی محققان فرضیه هایی را بر اساس برخی از داده ها تدوین و سپس سعی می کنند مساله ای را از فرضیه ها بیرون بکشند . شکستن تسلسل پژوهش  بدین صورت به سردرگمی و عدم کارآمدی می انجامد .به طور مسلم ، در فرایند پژوهش انعطاف پذیری مورد توجه است و ممکن است با توجه به مقتضیات پژوهش معینی برخی از وجوه مشترک و تکرارهایی وجود داشته باشد ؛ با این حال ، تبعیت از فرایند پژوهش  کارآمدی انجام دادن تحقیق را افزایش می دهد .