ماهیت پژوهشها پژوهش اساسا فرایندی پویا محسوب می شود و دارای ویژگیهایی است که از نظر وایرزما (۱۹۹۱) بدین شرح است :

  1. پژوهش فرایندی تجربی است .
  2. پژوهش شکلهای مختلفی به خود می گیرد .
  3. پژوهش باید دارای روایی باشد .
  4. پژوهش باید دارای پایایی باشد .
  5. پژوهش باید نظام یافته باشد .

از نظر وایرزما (۱۹۹۱) ترکیبی از این ویژگیها ، ماهیت پژوهش را توصیف می کند . این موارد در خصوص پژوهشهای تربیتی نیز صادق است .