اشتباهات رایج انتخاب موضوع پایان نامه

با توجه به این که مسائل قلمرو مدیریت از پیچیدگی ها و ابهام های زیادی برخوردار هستند، اکثر محققان در تشخیص مساله دچار مشکل می شوند. این مشکل هنگام پیدا کردن مساله برای تهیه یک پایان نامه خود را بیشتر آشکار می سازد، زیرا در پژوهش های غیر دانشجویی، غالبا سفارش دهنده تحقیق، مساله تحقیق را بیان می کند و یا این که مساله در یک فرآیند آسیب شناسی (Pathology) تعریف و تدوین می گردد.

دالن معتقد است دانشجویان و پژوهشگران هنگام انتخاب مساله مرتکب چهار نوع اشتباه به شرح زیر می شوند:

  1. مساله ای را بدون تحلیل جنبه های مختلف آن، شتاب زده انتخاب می کنند.
  2. بدون مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد نظر، اقدام به انتخاب مساله می نمایند.
  3. قبل از انتخاب مساله پژوهشی، روش اجرای تحقیق را مشخص می کنند.
  4. به جای تعریف دقیق و روشن مفاهیم موجود در مساله، آن را به صورت کلی توصیف می کنند.