ملاک های انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

در خصوص انتخاب موضوع پایان نامه نکاتی را باید مورد توجه قرار داد:

۱.    خودداری از دوباره کاری در تحقیقات و وفاداری نسبت به تحقیقات انجام شده قبلی

۲.    درجه اهمیت مساله تحقیق و ارزش ادامه آن

۳.    علاقه مندی، کنجکاوی و کشش علمی برای دریافت واقعیات در طی نوشتن پایان نامه

۴.    آموزش، شرایط و کیفیات فردی شخص محقق

۵.    فراهم بودن اطلاعات و عملی بودن روش تحقیق پروپوزال

۶.    وجود وسایل و امکانات مورد نیاز تحقیق و مناسب بودن شرایط کار

۷.    امکان همکاری و همیاری در انجام پایان نامه بین واحدها و افراد ذیربط

۸.    مخارج پایان نامه و استفاده احتمالی از آن

۹.    مشکلات، موانع، رویدادها و خسارات احتمالی در رابطه با پایان نامه

۱۰.   زمان لازم برای تحقیق ؛

**در نهایت، یافتن سازمان، موسسه یا ارگانی که از طرح موضوعی پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری شما حمایت مالی کند، می تواند بسیاری از مشکلات پیش رو را رفع نموده، زمینه دسترسی راحت تر به داده ها را فرآهم سازد و نتایج بدست آمده از تحقیق را در قالب اثربخش تری نمود دهد. سازمان های دولتی و غیردولتی حامی موضوع پایان نامه اغلب بانکها، موسسات دولتی و سازمان های تحقیقاتی پیشرو و خواهان رقابت هستند.