در این بخش شاهد لینک هایی هستیم که به نمونه های روش تحقیق ،مبانی نظری، روش تجزیه و تحلیل، روش طرح فرضیه، روش طراحی چارچوب نظری، روش انتخاب موضوع، موضوعات پایان نامه، انواع روش آزمون با نرم افزار، از جمله SPSS، EVIEWS, LISREL, EXPERT CHOICE, MINITAB, MATLAB, GIS, MSP و دیگر نرم افزارهای آماری علوم انسانی منجمله علوم مدیریت و همچنین مهندسی صنایع در گرایشهای متعدد صنایع، سیستم و بهره وری، سیستم های اقتصادی، تحقیق در عملیات، مهندسی ایمنی HSE و … مربوط می شود. سعی شده از مراجع اصلی و همچنین آثار منتشر شده صاحبنظران داخلی و خارجی مطرح به عنوان منبع، مرجع و نمونه پژوهشی پایان نامه استفاده شود. (برای سهولت بیشتر در دانلود میتوانید با CTRL+F واژه کلیدی را جستجو نمایید):

تکنیک تجزیه و تحلیل آماری FVIKOR، 

تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP، 

نمونه آزمون یومن ویتنی، نمونه آزمون همبستگی پیرسون،

 آزمون تی و تحلیل واریانس آنوا، روایی و پایایی پایان نامه با ضریب آلفای کرونباخ، 

نظریه و اهداف آن در پایان نامه، انواع متغیرهای تحقیق در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و مقالات مدیریت،

تفاوت روایی و پایایی و ابزارهای سنجش آن در پایان نامه،

 یک نمونه آزمون تحلیل آماری نرمالیتی کلموگروف اسمیرنف

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت