شناسایی مساله پژوهشی

این فعالیت آغاز فرایند پژوهش و اغلب دشوارترین آن است . مساله مورد پژوهش باید تا حد ممکن به صورتی اختصاصی شناسایی شود .در بسیاری از تحقیقات در این مرحله فرضیه ها ـ یعنی «حدسهای» آزمایشی یا گمانهایی در مورد آنچه قرار است بررسی شود- به وجود می آید . متغیرها باید شناسایی و برای استفاده در بافت تحقیق به طور مناسبی تعریف شود تا اطلاعات لازم برای جمع آوری داده ها شناسایی گردد . همچنین در این مرحله برای کسب اطلاعات مربوط به مساله  پژوهشی و روش شناسی احتمالی انجام دادن آن و اصولا برای تعیین اینکه دیگران چه انجام داده و چه چیزی کشف کرده اند،  ادبیات پژوهشی بررسی می شود .