[metaslider id=820]

شناسایی مساله پژوهشی

 مهمترین مرحله در فرایند پژوهش ، کسب پاسخ مطلوب ، یعنی راحلهای مسائل پژوهش است ؛ با این حال ، فرایند پژوهش طرح سوالات خوب یا شناسایی کافی مساله یا پدیده مورد بررسی را نیز شامل می شود . این مرحله ممکن است مرحله ای دشوار در فرایند پژوهش باشد ؛ زیرا در این مرحله هنوز تحقیق سازماندهی نشده است . شناسایی کافیبرای آغاز فرایند پژوهش ضروری است . میزان و تفصیل شناسایی مساله تا حدی با توجه به نوع پژوهش متفاوت است ؛ برای مثال تحقیقات تجربی معمولا دارای مسائل پژوهشی بسیار مشخص همراه با فرضیه های لازم است ؛ در حالی که پژوهش قوم نگاری دارای بیاناتی کلی از مساله است و فرضیه های آن ممکن است در حین تحقیق ایجاد گردد . شناسایی مساله ی پژوهشی صرفا فراهم آوردن بیان یا سوالی ضمنی درباره  زمینه مورد علاقه نیست . نخستین مرحله در شناسایی ، انتخاب عنوان تحقیق است . سپس بیان مشخصی از مساله با توجه به عنوان تحقیق ارائه می شود . اگر فرضیه ها شناسایی شده باشد ، برای تدوین فرضیه ها و بیان مساله باید از واژگان فنی در مورد متغیرها و شرایط استفاده کرد . واژگان فنی باید در بافت مساله معنادار باشد ؛ بنابراین ، پیش از بحث درباره مولفه های مختلف شناسایی مساله ، لازم است واژگان فنی مورد استفاده را تعریف کنیم .