تحلیل آماری SPSS

در این بخش مجموعه ای از فایل های آموزشی مربوط به روش تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه های مدیریت با نرم افزار SPSS جهت دانلود رایگان، درج شده است:

آموزش مقدماتی نرم افزار تحلیل آماری SPSS

آزمون های آماری با SPSS

بدست آورد روایی و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ

مروري بر نرم افزارهاي رایگان آماري

کارگاه آموزش نرم افزار SPSS

روش های تحلیل چندمتغیره با SPSS

SPSSکاربردی در مهندسی صنایع

محاسبهcvi-cvr