خدمات آماری نرم افزار آماری   SPSS  و کاربرد آن در تحلیل  پرسشنامه های آماری ( توصیفی و استنباطی)
۱:   نحوه طراحی پرسشنامه های آماری- روشهای مختلف نمونه گیری - تعیین اندازه نمونه
۲: نحوه  ورود  انواع متغیرها ( کمی ، کیفی ورشته ای ) در نرم افزار SPSS  به طورکاربردی
۳: نحوه  فرا خوانی و ورود  انواع داده ها ی ذخیره شده هر فرمتی به نرم افزار SPSS
۴:  نحوه بررسی میزان روایی  و کارایی پرسشنامه های آماری و نحوه محاسبه وتفسیر آلفای کرونباخ
۵: نحوه انجام تبدیلات مربوط به داده ها و تولید  مشاهدات جدید بر اساس مشاهدات اولیه و استفاده از توابع مختلف ریاضی
۶: نحوه کد بندی مجدد داده ها  که معمولا در تحلیل پرسشنامه های آماری (در صورت کمبود تعداد پاسخ دهنده ضروری است)
۷: نحوه انتخاب و یا حذف  موقتی بعضی از مشاهدات و تحلیل مشاهدات باقیمانده
۸:  انجام توصیفات آماری داده ها در قالب تشکیل  جداول آماری ، رسم نمودار های مختلف و یافتن معیارهای توصیفی
۹: روشهای مختلف   استنباط آماری شامل برآورد نقطه ای، برآورد فاصله ای و آزمون فرض های آماری اشنا می شوند
۱۰ : انجام آزمونهای مربوط به میانگین، مقایسه دو میانگین ، مقایسات زوجی و مقایسه چند میانگین در جوامع مستقل (تحلیل واریانس یکطرفه، دو طرفه )
۱۱: روشهای بررسی ارتباط بین دو ویا چند متغیر تصادفی پیوسته و کاربردهای آن آشنا شوند.
۱۲:  مدلهای رگرسیون خطی و چندگانه و  نحوه  برآورد پارامترهای این مدلها  و بهینه سازی این مدلها
۱۳: تشکیل و تحلیل جداول توافقی ، نحوه بررسی ارتباط متقابل دو یا چند متغیر تصادفی کیفی (  اسمی و رتبه ای)
۱۴: نحوه  یافتن معیار های مهم  همایندی (جهت دار و بدون جهت ) جهت بررسی  ارتباط متقابل برای این دسته از متغیرها آشنا  می شوند.
۱۵: باآزمون استقلال در جداول توافقی
روش تحقیق - نحوه جمع آوری داده ها (سرشماری و نمونه گیری)، انواع روشهای  نمونه گیری - تعیین اندازه نمونه
روش طراحی پرسشنامه ها ی آماری و انواع آن، انواع متغیرهای تصادفی  شامل متغیرهای کمی  (گسسته و پیوسته)  - و متغیر های کیفی (اسمی و ترتیبی) و متغیرهای رشته ای
آشنایی با نرم افزار SPSS، نحوه معرفی انواع متغیرها به نرم افزار SPSS،  نحوه ورود داده ها و اطلاعات ، ذخیره سازی و بازیابی آنها، بازیابی  و فراخوانی داده ها   با فرمت های مختلف از  سایر  نرم افراز های  آماری  و  بانکهای اطلاعاتی
بررسی کارایی - ارزیابی و روایی پرسشنامه و محاسبه شاخص های مهم نظیر آلفای کرونباخ و تفسیر آن
انجام تبدیلات مربوط به داده ها و تولید  مشاهدات جدید بر اساس مشاهدات اولیه و استفاده از توابع مختلف ریاضی جهت تولید مشاهدات جدید، انتخاب و یا حذف موقتی بعضی از مشاهدات  و تحلیل مشاهدات باقیمانده
محاسبه آمار توصیفی  ( شامل معیار های متمایل به مرکز داده ها و معیار های پراکندگی و معیار های مربوط به توزیع داده ها  ) رسم نمودار های مختلف شامل نمودارهای هیستوگرام -  دایره ای - جعبه ای - ساقه و برگ - انواع نمودارهای پراکنش  (ساده ، ماتریسی ، نقطه ای ) برای متغیر های کمی و نمودارهای میله ای ،  دایره ای  برای متغیرهای  کیفی
استنباط آماری و نحوه انجام آزمونهای آماری مربوط به میانگین و  نسبت و آزمون مربوط به مقایسه دو میانگین
آزمون مربوط به میانگین در  مقایسات زوجی و آزمون مقایسه بیش از دو میانگین (تحلیل واریانس بک طرفه)
آزمون دانکن ، توکی، و ...  در تحلیل واریانس یک طرفه و  آزمون مقایسه بیش از دو میانگین (تحلیل واریانس دو طرفه)
نحوه بررسی و  یافتن ارتباط دو متغیر کمی (ضریب همبستگی پیرسن) و  برای بیش از دو متغیر (ضریب همبستگی جزیی )
مدل رگرسیون خطی ، مدل رگرسیون چندگانه و نحوه یافتن بهینه ترین مدل
نحوه تولید و تحلیل جداول توافقی  به منظور  بررسی ارتباط متقابل  بین دو  و یا چند متغیر کیفی (اسمی و ترتیبی) و تفسیر نتایج ، انواع معیار های همایندی (ارتباط متقابل )  جهت دار  و بدون جهت، آزمون استقلال
تحلیل مسیر، تحلیل عاملی، ضریب همبستگی کانونی، AHP،QFD ، DEA، تحلیل سلسله مراتبی، معادلات ساختاری، تحلیل تشخیصی، تحلیل ممیزی، تحلیل خوشه ای و ... با استفاده از نرم افزارهایSpss ،Minitab، Splus ، Lisrel،Amos ،Topsis ، Eviews ، Statistica ،SmartPLS، VisualPLS، GraphPLS ، PLS، DEA Solver، GAMS،Expert Choice

روایی و پایایی پرسشنامه SPSS