نوشتن پایان نامه پس از انجام پروپوزال گامیست که هم اکنون هر دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری ملزم به اجرایی ساختن آن است. کتاب های روش تحقیق مختلفی در دسترس دانشجو هستند که بر پایه آن بتواند نسبت به انجام پروپوزال و نگارش فصول پایان نامه اقدام کند. پایان نامه همانطور که میدانیم دارای ۵ فصل متفاوت است. پس از تایید پروپوزال توسط گروه و دانشکده و اساتید راهنما، محقق باید فصل اول پایان نامه را با عنوان مقدمات و کلیات تحقیق، فصل دوم پایان نامه با موضوع ادبیات و پیشینه تحقیق، فصل سوم پایان نامه با عنوان روش تحقیق یا متدولوژی، فصل چهارم پایان نامه به مضمون تجزیه و تحلیل آماری تحقیق و در پایان فصل پنجم پایان نامه را هم در زمینه نتیجه گیری و پیشنهادات پایان نامه اجرایی و عملیاتی کند.

دست به قلم میشویم و نگارش فصول پایان نامه را شروع میکنیم. پروپوزال آغاز راه نوشتن پایان نامه است که پس از ارائه مقاله بیس و انتخاب موضوع پایان نامه رقم میخورد. آنچه سایت پایان نامه ها در صدد توسعه آن است، ایجاد یک پایگاه کمک آموزشی و مشورتی برای نوشتن پایان نامه و انجام پروپوزال است.

مجموعه پیش رو به منظور ایجاد بستری جهت همراهی و همکاری در نهایی سازی پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری است. شما دوستان با همراهی این مجموعه می توانید از خدمات مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، تهیه پروپوزال دکتری، تهیه پروپوزال پژوهشی پایان نامه مدیریت، تحلیل آماری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با نرم افزارهای SPSS، lisrel،  Eviews و تکنیک های تاپسیس، دلفی و … همچنین به منظور تهیه مقاله خروجی پایان نامه در مقاطع ارشد و دکتری مدیریت می توانید از خدمات این مجموعه بهره مند شوید.