ارشیو برچسب ها : QUESTIONNAIRE

روش تهیه پرسشنامه

اصول تهیه پرسشنامه برای پایان نامه ارشد مدیریت هر تحقیقی به ابزار سنجش نیاز دارد. یکی از ابزارهای رایج در جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. اغلب پرسشنامه های کاربردی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بخصوص رشته های مدیریت و مهندسی صنایع، به شکل محقق ساخته است و از طیف لیکرت پیروی می کند. برای تهیه یک پرسشنامه به مبانی تحقیق نیاز دارید؛ مدل مفهومی تحقیق که متغیرهای پایان نامه را معرفی کرده باشد، .

فرم درخواست پرسشنامه محقق ساخته

فرم سفارش فوری پرسشنامه محقق ساخته تمام رشته ها (made questionnaire)،طراحی تهیه پرسشنامه محقق ساخته مدیریت،مهندسی صنایع،جامعه شناسی،حقوق ..روایی پایایی SPSS لیزرل