ارشیو برچسب ها : آموزشی

بررسی استراتژی ارزش بخشی زباله بازیافتی

پروپوزال مدیریت بازرگانی,بازاریابی,صنعتی,آموزشی,دولتی,صنایع

پرسشنامه الکترونیکی طیف لیکرت

پیمایش از روشهای پر کاربرد پژوهش و گردآوری داده ها در علوم مختلف و از جمله در مدیریت و مهندسی صنایع است که با گسترش فناوری اطلاعات و بویژه اینترنت، بر دامنه کاربرد آن روز به روز افزوده می شود. این مقاله به مرور انواع پرسشنامه های الکترونیکی و ویژگیهای آنها می پردازد و مزایا و کاستیهای پیمایش از طریق پرسشنامه الکترونیکی را با روشهای سنتی مقایسه می کند. از جمله مزایای پرسشنامه های .