پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال پیش بینی بازارهای مالی

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

استفاده از روش دلفی در پیش بینی بازارهای مالی تبیین کاربرد رویکرد استاندارد دلفی در پیش بینی بازارهای مالی

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

استفاده از روش دلفی در پیش بینی بازارهای مالی تبیین کاربرد رویکرد استاندارد دلفی در پیش بینی بازارهای مالی