پروپوزال پیش بینی بازارهای مالی

15,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

استفاده از روش دلفی در پیش بینی بازارهای مالی تبیین کاربرد رویکرد استاندارد دلفی در پیش بینی بازارهای مالی

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

استفاده از روش دلفی در پیش بینی بازارهای مالی تبیین کاربرد رویکرد استاندارد دلفی در پیش بینی بازارهای مالی