پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال هزینه یابی کیفیت تصمیم گیری مدیران

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی نقش سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بهبود کیفیت تصمیم گیری مدیران

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی نقش سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بهبود کیفیت تصمیم گیری مدیران