پروپوزال مدیریت آموزشی زندانیان فرهنگ ارزشی

15,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

تبیین و نیازسنجی مدیریت آموزشی زندانیان براساس فرهنگ ارزشی

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

تبیین و نیازسنجی مدیریت آموزشی زندانیان براساس فرهنگ ارزشی