پروپوزال طراحی الگوی تعادل کار و زندگی در سازمان صنایع و معادن

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

طراحی الگوی تعادل کار و زندگی در سازمان صنایع و معادن

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

طراحی الگوی تعادل کار و زندگی در سازمان صنایع و معادن