پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال ساختار تعارض بوروکراتیک

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی رابطه بین نوع ساختار و تعارض های حرفه ای و بوروکراتیک موجود در بخشها

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی رابطه بین نوع ساختار و تعارض های حرفه ای و بوروکراتیک موجود در بخشها