پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال رویکرد دلفی در افزایش اثربخشی پیش بینی بازارهای مالی

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

رویکرد دلفی در افزایش اثربخشی پیش بینی بازارهای مالی

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

رویکرد دلفی در افزایش اثربخشی پیش بینی بازارهای مالی