پروپوزال رهبری تحولگرا بازاریابی سبز

15,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی نقش رهبری تحولگرا در پیشبرد استراتژی بازاریابی سبز، مبتنی بر SWOT

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی نقش رهبری تحولگرا در پیشبرد استراتژی بازاریابی سبز، مبتنی بر SWOT