پروپوزال رتبه بندی ایرادات کیفی صنایع

15,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

شناسایی و رتبه بندی متغیرها و عوامل موثر بر بروز ایرادات کیفی در صنایع پرسکاری

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

شناسایی و رتبه بندی متغیرها و عوامل موثر بر بروز ایرادات کیفی در صنایع پرسکاری