پروپوزال درآمد تورم قیمت و تقاضای اقتصادی

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی عوامل اقتصادی موثر (درآمد، تورم، قیمت بیمه ، نرخ بهره، بازده سهام) بر گسترش تقاضای بیمه

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی عوامل اقتصادی موثر (درآمد، تورم، قیمت بیمه ، نرخ بهره، بازده سهام) بر گسترش تقاضای بیمه