پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال حقوقی عقد استصناع بانکی

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی جایگاه عقد استصناع در مقایسه با سایر عقود متداول در نظام بانکی کشور

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی جایگاه عقد استصناع در مقایسه با سایر عقود متداول در نظام بانکی کشور