پروپوزال تعدیل مدل ارزش در معرض ریسک

15,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

تعدیل مدل ارزش در معرض ریسک با ویژگی های خاص بازار توسعه نیافته

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

تعدیل مدل ارزش در معرض ریسک با ویژگی های خاص بازار توسعه نیافته