پروپوزال تشکیلات استراتژیک عملکرد

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی تشکیلات استراتژیک در ارتقای عملکرد  سازمانی؛ مطالعه موردی شرکت ایران خودرو

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی تشکیلات استراتژیک در ارتقای عملکرد  سازمانی؛ مطالعه موردی شرکت ایران خودرو