پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال تدوین استراتژی بازاریابی

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

تدوین استراتژی بازاریابی با استفاده از مدل SWOT برای صنایع شیمیایی تهران

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

تدوین استراتژی بازاریابی با استفاده از مدل SWOT برای صنایع شیمیایی تهران