پروپوزال تبیین تولید ناب برای رسیدن بنگاه اقتصادی به کیفیت در کلاس جهانی

15,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

تبیین تولید ناب برای رسیدن بنگاه اقتصادی به کیفیت در کلاس جهانی

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

تبیین تولید ناب برای رسیدن بنگاه اقتصادی به کیفیت در کلاس جهانی