پروپوزال بازاریابی رابطه ای و رفتار شهروندی

15,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بازاریابی رابطه ای و رفتار شهروندی

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بازاریابی رابطه ای و رفتار شهروندی