پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال بازاریابی رابطه ای و رفتار شهروندی

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بازاریابی رابطه ای و رفتار شهروندی

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بازاریابی رابطه ای و رفتار شهروندی