پروپوزال اهمال کاری بهداشت روانی کارکنان

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و اهمال کاری کارکنان با بهداشت روانی آنها

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و اهمال کاری کارکنان با بهداشت روانی آنها