پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال استراتژی ICT بانک

10,000 تومان

پروپوزال آماده روش تحقیق

ارزیابی اثربخشی استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در بانک

توضیحات

پروپوزال آماده روش تحقیق

ارزیابی اثربخشی استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در بانک

يكي از راه هاي شناخت وضعيت سازمان ها بررسي محيطي است كه عبارت است از نظارت، ارزيابي و نشر اطلاعات حاصله دربارة محيط سازماني ميان افراد كليدي و مؤثر سازمان. در چنين محيطي سازمان ها با عوامل بيروني مانند نيروهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيكي و عوامل دروني مانند مديريت، بازاريابي، امور مالي، توليد يا  خدمات، تحقيق و توسعه و سيستم اطلاعات رايانه اي سر و كار دارند. با بررسي و شناخت اين عوامل مي توان به فهرستي از مسائل و چالش هاي فرا روي هر سازمان دست يافت (اعرابي و همكاران، ۱۳۸۵). سازمانی میتواند از فرصتهایش به بهترین نحو استفاده کند که دارای قابلیت ها و امکاناتی باشد و بتواند به برتری دست یابد، در غیر اینصورت فرصتها از دست رفته و یا توسط رقیب تصاحب میشوند. استراتژی یک برنامه نیست بلکه یک طرز نگرش است که اساس آن بر تشخیص فرصتهای اصلی و محقق ساختن منافع نهفته در آن قرار دارد.

استراتژی، جهت و مسیر آینده بخشی از سازمان و یا کل سازمان را بیان می نماید. استراتژی بدین گونه نیز تعریف شده است : جهت و دامنه فعالیت های یک سازمان در بلند مدت که از طریق تحقق نیازهای مشتریان و انتظارات صاحبان سهام، منجر به دستیابی به مزیت برای سازمان می شود.

امروزه رشد روز افزون بانکها و رقابت تنگاتنگ آنان براي داشتن سهم بيشتري از بازار فضاي بسيار سختي را براي تصميم گيري مديران به وجود آورده است. در چنين فضايي که يک تصميم نادرست مديران، ممکن است  به شکست دائم آنها منجر شود داشتن استراتژي امري اجتناب ناپذير است. استراتژي ها جهت دهي برايند عملکرد مديران را براي شکست رقيبان قدرتمند در بازارهاي داخلي و خارجي را نمايان مي سازد. استراتژي با طيفي که يک سوي آن برنامه ريزي استراتژيک و در سوي ديگر آن تفکر استراتژيک قرار دارد شناخته مي شود . در واقع اين دو رويکرد نماينده دو مکتب متفاوت است. برنامه ريزي استراتژيک به مکتب طرح ريزي تعلق دارد که در آن تدوين استراتژي يک فرايند رسمي و سيستماتيک به شمار مي رود و رويکرد تفکر استراتژيک بر مکتب يادگيري که در آن شکل گيري استراتژيک روند تکويني در حين اجرا دانسته مي شود , استوار است (در برنامه ريزي استراتژيک براي توسعه متدولوژي و ابزار  موثرتر برنامه ريزي تاکيد مي شود ولي در تفکر استراتژيک توسعه بصيرت استراتژيک محور اصلي کار است) استراتژي رويکردي براي خلق مزيتي رقابتي است و الگوي آن براي فضا و قالبي اثر بخش است.

در ارتباط با فناوری اطلاعات و اهمیت آن برای سازمان ها، می توان گفت که در شرایط حاضر، موفقیت در بهره گیری از قابلیت های فناوری اطلاعات در سازمان ها، منوط به وجود و پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات می باشد.

اما گام مهم، پس از تدوین و اجرای استراتژی ها، ارزیابی عملکرد و میزان اثربخشی آن است که در این تحقیق درصدد این مهم یعنی ارزیابی اثربخشی استراتژیهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک ملت بعنوان نمونه مطالعاتی هستیم.