پروپوزال استراتژی کارآفرینی سازمانی

15,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی رابطه میان  ابعاد ساختاری سازمان وابعاد کارآفرینی سازمان با متغییر میانجی استراتژی سازمان

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی رابطه میان  ابعاد ساختاری سازمان وابعاد کارآفرینی سازمان با متغییر میانجی استراتژی سازمان