پروپوزال ارزش نام تجاری تلبیغات عملکرد مالی

15,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

تحلیل اثرگذاری ارزش نام تجاری وهزینه های تبلیغات برعملکرد مالی

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

تحلیل اثرگذاری ارزش نام تجاری وهزینه های تبلیغات برعملکرد مالی