پروپوزال اثربخشی رفتار کارکنان و رضایتمندی

15,000 تومان

پروپوزال اثربخشی رفتار کارکنان و رضایتمندی

توضیحات

پروپوزال اثربخشی رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع در ادارات دولتی