دانلود پرسشنامه استاندارد standard questionnaires

www.shop.phdkar.ir : جهت دانلود هر یک از پرسشنامه های استاندارد، شماره پرسشنامه را به آدرس زیر ایمیل کنید و بلافاصله دریافت کنید؛ هزینه هر پرسشنامه فقط ۳ ت است.

phdkar@yahoo.com

تلگرام همیشه آنلاین: ۰۹۱۲۴۳۸۴۲۹۱

پژوهشنامه مديريت ۲: مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)

فهرستجامعپرسشنامههایمجموعهپژوهشنامهمدیریت

پژوهشنامهمديريت ۱: مبانيسازمانومديريت

فصلاول: بهرهوريواثربخشيسازمان

۱ نگرش كاركنان نسبت به افزايش بهره وري

۲ برنامه هاي بهبود بهره وري

۳ مقايسه مديران مجرّب با مديران جوانتر

۴ انسجام و يكپارچگي سازمان

۵ هويت سازمان

۶ عوامل موثر بر استراتژي روابط بين سازماني

۷ استراتژي روابط بين سازماني

۸ توانمندسازي سازماني

۹ سازمان هايي در كلاس جهاني

۱۰ استراتژي ارزيابي سازماني

۱۱ ظرفيت هاي سازماني

۱۲ سلامت كسب و كار

۱۳ معيارهاي موفقيت سازمان

۱۴ خود ارزيابي كسب و كار

۱۵ اثربخشي مديريت سازمان

فصلدوم: مديريتعملكرد

۱۶ ارزيابي و تحليل مديريت عملكرد سازمان ها

۱۷ مديريت عملكرد

۱۸ عملكرد در شركت هاي چند مليتي

۱۹ ملزومات عملكرد كسب و كار

۲۰ مالكوم بالدريج

۲۱ كارت امتيازي متوازن

بر عملكرد شركت EFQM 22 تاثير مدل

۲۳ ويژگي هاي كاركنان در مديريت عملكرد

فصلسوم: شايستگيهاومهارتهايمديريت

۲۴ مهارت ها و توانايي هاي روابط انساني

۲۵ مدير قرن بيست و يكم

۲۶ مهارت هاي مديريت

۲۷ مدير اثربخش

۲۸ ويژگي هاي روان سنجي مهارت هاي مديريتي

۲۹ مهارت هاي سازماني

۳۰ شايستگي هاي مديريت ارشد

۳۱ شايستگي هاي مديران در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات

۳۲ اثربخشي مديريت ارشد

۳۳ فعاليت هاي مديريتي فايول

۳۴ مهارت هاي ادراكي، انساني و فني

فصلچهارم: سازمانيادگيرنده

۳۵ يادگيري در مورد محيط مديران

۳۶ ظرفيت يادگيري سازماني

۳۷ سازمان يادگيرنده

DLOQ 38 سازمان يادگيرنده بر اساس مدل

۳۹ شرايط يادگيري در سازمان

فصلپنجم: برنامهريزيوتصميمگيري

۴۰ سبك تصميم گيري شخصي

۴۱ تصميم گيرنده خوب بودن

۴۲ برنامه ريز خوب بودن

۴۳ مشاركت در تصميم گيري گروهي

۴۴ سبك پاسخگويي

۴۵ سبك تصميم گيري كلي

۴۶ دودلي و ترديد در تصميم گيري

۴۷ استراتژي تصميم گيري

فصلششم: سازماندهي

۴۸ ساختار نامشهود سازمان

۴۹ نگرش نسبت به افراد و سازمان

۵۰ مديريت فرآيند سازماندهي و سازمان غير رسمي

۵۱ سازماندهي و توسعه ساختار سازماني

۵۲ طراحي ساختار ماتريسي

۵۳ ساختار سازماني

۵۴ ابعاد ساختار سازماني

۵۵ ساختار سازماني بروكراتيك

فصلهفتم: كنترلونظارت

۵۶ خود نظارتي

۵۷ فرآيند كنترل

۵۸ بازخور عملكرد

۵۹ انواع بازخور

۶۰ مهارت هاي نظارت

۶۱ كنترل پيش نگر

فصلهشتم: مديريتتغيير

۶۲ آمادگي براي تغيير

۶۳ مكانيزم هاي دفاعي در برابر تغيير

۶۴ تغيير سازماني

۶۵ مقاومت نسبت به تغيير سازماني

۶۶ پاسخ سازمان به تغيير

۶۷ تغيير محيط كاري با كيفيت بالا

۶۸ انعطاف پذيري نسبت به تغيير

۶۹ تغيير سازماني

۷۰ آمادگي تغيير

۷۱ آمادگي سازماني براي تغيير با رويكرد منابع انساني

۷۲ تجربه تغيير

۷۳ مداخلات

۷۴ بهبود سازماني

۷۵ توسعه سازماني

پژوهشنامهمديريت ۲: مديريترفتارسازماني (سطحفرديو

گروهي)

فصلاول: كلياترفتارسازماني

۷۶ درك رفتار سازماني

۷۷ حس مشترك درباره رفتار در سازمان

(Action Plan) 78 ارزيابي برنامه هاي اقدام

۷۹ تشريح رفتار

۸۰ رفتار منطقي درك شده سازمان

فصلدوم: نگرشهاوادراكاتفردي

۸۱ كانون كنترل

(OBSE) 82 عزت نفس مبتني بر سازمان

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

۸

فهرست جامع

۸۳ كفايت نفس

۸۴ اخلاقي بودن نگرش ها و رفتارها

۸۵ تحمل ابهام

۸۶ خودآگاهي

۸۷ عزت نفس

۸۸ مهارت هاي مديريت نگرش كاركنان

۸۹ خودارزيابي سازماني

۹۰ نگرش در كار

۹۱ نگرش در مورد محيط كار

۹۲ ادراكات و انتظارات نسبت به محل كار

۹۳ عزت نفس

۹۴ احساس و نگرش افراد از خود

فصلسوم: يادگيري

۹۵ يادگيري غير رسمي در محل كار

۹۶ ابزار مدل يادگيري

۹۷ يادگيري مشاركتي

۹۸ يادگيري فردي

۹۹ يادگيري گروهي

۱۰۰ يادگيري سازماني

۱۰۱ بررسي سبك هاي يادگيري

۱۰۲ ابعاد سازماني توانمندكننده يادگيري فردي

۱۰۳ سبك هاي يادگيري

۱۰۴ سبك هاي يادگيري

۱۰۵ ارزيابي سبك شناختي

۱۰۶ ابزارهاي بهبود/ يادگيري

فصلچهارم: انگيزش

۱۰۷ خوب بودن در ايجاد انگيزه

۱۰۸ پرسشنامه انتظار

۱۰۹ نگرش نسبت به سازمان

۱۱۰ مهارت هاي انگيزشي

۱۱۱ سنجش ضمني و صريح انگيزش

۱۱۲ امتياز بالقوه انگيزش

فصلپنجم:رضايتشغليوتعهدسازماني

۱۱۳ رضايت شغلي

۱۱۴ وفاداري

۱۱۵ تعهد سازماني

۱۱۶ تعهد سازماني

۱۱۷ تعهد سازماني

۱۱۸ اخلاق سازماني و رضايت و تعهد كاركنان

فصلششم: مديريتاسترس

۱۱۹ عوامل مؤثر بر استرس شغلي

۱۲۰ علائم تحليل رفتگي

۱۲۱ تحليل رفتگي و نيمه خاموشي

۱۲۲ عوامل مؤثر بر فشارهاي شغلي

۱۲۳ فرسودگي شغل

۱۲۴ استرس شغلي

۱۲۵ تحليل رفتگي

۱۲۶ روش هاي غلبه براسترس شغلي

فصلهفتم: كارگروهيوتيمي

۱۲۷ دلايل اجراي مديريت بر مبناي تيم

۱۲۸ عوامل تسهيل كننده مديريت بر مبناي تيم

۱۲۹ نگرش افراد در زمينه گروه هاي كاري

۱۳۰ بازيگر تيم

۱۳۱ مراحل توسعه گروه

۱۳۲ پرسشنامه نقش تيم

۱۳۳ ارزيابي استقلال تيم

۱۳۴ ارزيابي اثربخشي عملكرد گروه

۱۳۵ بررسي ميزان مشاركت و درگيري افراد

۱۳۶ مهارت هاي تسهيل كنندگي

۱۳۷ جو يادگيري و مهارت هاي گروه كاري

۱۳۸ ارزيابي اثربخشي تيم

۱۳۹ هدف گذاري در تيم

۱۴۰ بررسي نقش افراد در تيم

۱۴۱ روابط بين شخصي در تيم

۱۴۲ بررسي رويه ها در تيم

۱۴۳ ارزيابي جلسات گروهي

فصلهشتم: پوياييهايگروه

۱۴۴ سبك هاي مديريت تضاد

۱۴۵ چگونگي برخورد با عملكرد گروهي، رفتار بين گروهي و تضاد

۱۴۶ پويايي جلسه

۱۴۷ تاثير فرهنگ ملي بر رويكردهاي مذاكره

۱۴۸ بررسي رويكردهاي مذاكره

۱۴۹ مديريت تضاد

۱۵۰ تاكتيك هاي سياسي

۱۵۱ استراتژي هاي سياسي

۱۵۲ انواع قدرت

۱۵۳ مباني قدرت

۱۵۴ مهارت هاي نفوذ سازماني

۱۵۵ رفتارها در محيط اداري

۱۵۶ درگيري شغلي (مشاركت كاري)

فصلنهم: توانمندسازي

۱۵۷ نيمرخ توانمندسازي

۱۵۸ توانايي الگوبرداري توانمندسازي

۱۵۹ نيمرخ توانمندسازي

۱۶۰ مهارت هاي توانمندسازي

۱۶۱ ابعاد توانمندي محيط كار

۱۶۲ توانمندسازي رواني

پژوهشنامهمديريت ۳: مديريترفتارسازماني (سطحسازماني)

فصلاول: ارتباطاتسازماني

۱۶۳ ارتباطات

۱۶۴ كيفيت ارتباطات

۱۶۵ خودگشودگي

۱۶۶ بازخور و حمايت از استقلال كاركنان

۱۶۷ رفتارهاي متقابل شخصي عادلانه

۱۶۸ سبك ارتباطي

۱۶۹ مهارت هاي بازخور

۱۷۰ بازخور

۱۷۱ خوب بودن در برقراري ارتباطات

۱۷۲ نيازهاي ارتباطي

۱۷۳ روابط با همكاران

۱۷۴ اثربخشي سيستم ارتباطات

۱۷۵ سرمايه رابطه اي

۱۷۶ روابط بين شخصي

۱۷۷ روابط بين شخصي

۱۷۸ ارتباطات كلامي بين كاركنان و مديران

۱۷۹ گوش كردن

۱۸۰ مهارت هاي برقراري ارتباطات

۱۸۱ مهارت هاي بين شخصي

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

۹

پژوهشنامه مديريت ۲: مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)

۱۸۲ مهارت هاي گوش دادن

۱۸۳ ارتباطات غير كلامي

۱۸۴ شبكه هاي ارتباطات

فصلدوم: رهبريسازماني

۱۸۵ تعيين سبك رهبري

Y و X 186 نظريه

۱۸۷ موقعيت هاي رهبر

۱۸۸ رهبر خوب بودن

۱۸۹ خود ارزيابي رهبري

۱۹۰ ارزيابي رابطه رهبر  پيرو

۱۹۱ آمادگي پذيرفتن نقش رهبري

۱۹۲ جانشين هاي رهبري

۱۹۳ هوش هاي چندگانه در رهبري تحول گرا

۱۹۴ سبك رهبري

۱۹۵ توسعه رهبران

۱۹۶ ويژگي هاي شخصيتي رهبر

۱۹۷ مديريت تحول گرا

۱۹۸ شبكه مديريتي كلارك

۱۹۹ رهبري دانشي

۲۰۰ رهبري چندعاملي

۲۰۱ خودرهبري

۲۰۲ ويژگي هاي رهبر

۲۰۳ رهبري

۲۰۴ رهبري تحول گرا

فصلسوم: رفتارشهرونديسازماني

۲۰۵ رفتار شهروندي سازماني

۲۰۶ رفتار شهروندي سازماني

۲۰۷ رفتار شهروندي سازماني

فصلچهارم: عدالتسازماني

۲۰۸ عدالت سازماني

۲۰۹ عدالت سازماني

۲۱۰ حساسيت به عدالت

۲۱۱ تمايل به عدالت و تساوي

۲۱۲ انصاف و تنوع

۲۱۳ سنجش ابعاد عدالت سازماني

فصلپنجم: اعتمادسازماني

۲۱۴ اعتماد

۲۱۵ اعتماد

۲۱۶ اعتماد سازماني

فصلششم: فرهنگسازماني

۲۱۷ ارزيابي فرهنگ سازماني

۲۱۸ فرهنگ سازمان، تغيير و توسعه

۲۱۹ نگرش هاي فرهنگي

۲۲۰ فرهنگ نو آوري

۲۲۱ فرهنگ سازماني و نوآوري

۲۲۲ بررسي ابعاد فرهنگ سازماني

۲۲۳ فرهنگ ايمني

۲۲۴ فردگرايي و جمع گرايي

۲۲۵ جو سازماني

پژوهشنامهمديريت ۴: روانشناسيسازماني

فصلاول: شخصيت

۲۲۶ پنج بعد اصلي شخصيت

۲۲۷ سنجش ماكياوليسم

۲۲۸ ادراك شخصيت

۲۲۹ خود شيفتگي

۲۳۰ خوشبيني

۲۳۱ كنترل تفكرات

۲۳۲ خوشبيني

۲۳۳ تفكر افراد پس از رويدادهاي منفي

۲۳۴ ريسك پذيري

۲۳۵ خودارزيابي تفكر و حل مساله

۲۳۶ سنجش تفكرات كنوني

۲۳۷ شخصيت شغلي

فصلدوم: سبكزندگي

۲۳۸ فعاليت هاي كار و خانه

۲۳۹ تضاد كار – خانواده

۲۴۰ تضاد بين كار – خانواده

۲۴۱ استرس سبك زندگي

۲۴۲ توجه به سلامتي

۲۴۳ شوخ طبعي

۲۴۴ زندگي كاري

۲۴۵ ارزش ها و سبك زندگي

۲۴۶ سبك هاي زندگي

۲۴۷ تغييرات ژنتيكي مواد غذايي

۲۴۸ بررسي تغيير ژنتيكي مواد غذايي

۲۴۹ برچسب هاي مواد غذايي

۲۵۰ آگاهي از بيوتكنولوژي و دانش بيولوژي و ژنتيك

۲۵۱ توجه به محيط زيست

۲۵۲ امنيت شخصي غذا

فصلسوم: كيفيتزندگيكاري

۲۵۳ كيفيت زندگي كاري

۲۵۴ كيفيت زندگي كاري

۲۵۵ كيفيت زندگي كاري

۲۵۶ كيفيت زندگي

فصلچهارم: روانشناسيكار

۲۵۷ شناسائي كليشه هاي حرفه اي

۲۵۸ حمايت اجتماعي

۲۵۹ موانع اقدام

۲۶۰ نگرش نسبت به پول

۲۶۱ مصاحبه هاي گروهي

۲۶۲ فعاليت هاي كاري

۲۶۳ قرارداد روان شناختي

۲۶۴ پرسشنامه حرفه اي

۲۶۵ انتظارات شغلي

۲۶۶ مشتري، كارآفريني و يادگيري

۲۶۷ مهارت هاي جستجوي شغلي

فصلپنجم: مديريتزمان

۲۶۸ فنون مديريت زمان

۲۶۹ مديريت زمان

۲۷۰ نگرش ها نسبت به زمان

فصلششم: اعتيادبهكار

۲۷۱ اعتياد به كار

۲۷۲ اعتياد به پركاري

فصلهفتم: هوشمنديسازماني

۲۷۳ هوش عاطفي

۲۷۴ هوش عاطفي

۲۷۵ هوش عاطفي

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

۱۰

فهرست جامع

۲۷۶ هوش اجتماعي

۲۷۷ ضريب هوشي تنوع

۲۷۸ هوش فرهنگي

۲۷۹ هوش فرهنگي

۲۸۰ هوش سازماني

۲۸۱ هوش معنوي

فصلهشتم: معنويتسازماني

۲۸۲ سنجش ميزان گرايش به معنويت

۲۸۳ معنويت در كار

۲۸۴ معنويت در كار

فصلنهم: اخلاقحرفهاي

اخلاقي IQ 285 آزمون

۲۸۶ گرايشات اخلاقي

۲۸۷ اخلاق كاري

۲۸۸ ارزش هاي شخصي

۲۸۹ اخلاق

۲۹۰ اخلاق اسلامي كار

۲۹۱ انحرافات اخلاقي

۲۹۲ ايدئولوژي اخلاقي

۲۹۳ ارزش هاي كاري

۲۹۴ ارزيابي كدهاي اخلاقي

۲۹۵ اخلاق در سازمان

۲۹۶ اخلاق

پژوهشنامهمديريت ۵: مديريتمنابعانساني

فصلاول: كلياتمديريتمنابعانساني

۲۹۷ درك از مديريت منابع انساني

۲۹۸ مديريت منابع انساني اثربخش

۲۹۹ موانع مديريت منابع انساني اثربخش

۳۰۰ كاركردهاي مديريت منابع انساني

۳۰۱ نقشهاي مديريت منابع انساني

۳۰۲ استراتژي منابع انساني سازمان

۳۰۳ مديريت برون سپاري منابع انساني

۳۰۴ مميزي منابع انساني

۳۰۵ مسؤليت هاي مديران منابع انساني

۳۰۶ مديريت كاركنان

۳۰۷ مديريت منابع انساني، نوآوري، تكنولوژي و عملكرد

۳۰۸ جابه جايي و تحرك نيروي كار

فصلدوم: تجزيهوتحليلوطراحيشغل

۳۰۹ نياز رشد و ويژگي هاي شغلي

۳۱۰ مدل ويژگي هاي شغل

۳۱۱ شرح وظيفه

۳۱۲ طراحي شغل

۳۱۳ طراحي شغل براي يادگيري

۳۱۴ اثربخشي تحليل شغل

فصلسوم: برنامهريزيمنابعانساني

۳۱۵ ارزيابي برنامه ريزي منابع انساني

۳۱۶ دلايل وجود برنامه مديريت جانشيني

۳۱۷ برنامه ريزي و مديريت مؤثر جانشيني

فصلچهارم: استخداممنابعانساني

۳۱۸ ارزيابي متقاضي شغل

۳۱۹ ابعاد شغل از ديدگاه كاركنان

۳۲۰ ورود كاركنان جديد به سازمان

۳۲۱ نگرش كارفرما به استخدام كارآموزان

۳۲۲ گزينش

۳۲۳ ارزيابي اثربخشي نيرويابي

فصلپنجم: جنسيتومديريتمنابعانساني

۳۲۴ استراتژي هاي شكستن سقف شيشه اي

۳۲۵ موانع پيشرفت زنان به جايگاه مديريت

۳۲۶ نگرش به كار و فعاليت زنان

۳۲۷ ادراكات از جنسيت در محل كار

فصلششم: آموزشوتوسعهمنابعانساني

۳۲۸ آموزش روابط انساني

۳۲۹ مهارت هاي مربي گري هدف مدار

۳۳۰ بازخور ۳۶۰ درجه و نقش آن در توسعه

۳۳۱ توسعه مديريت

۳۳۲ انطباق شيوه هاي آموزش با كاركنان قديمي تر

۳۳۳ ادراكات در زمينه آموزش مديريت

۳۳۴ جلسات مطالعه موردي

۳۳۵ فرهنگ مربي گري

۳۳۶ بهبود عملكرد از طريق ارزيابي و مربي گري

۳۳۷ حمايت مديريت از آموزش

۳۳۸ ارزيابي دوره آموزشي

۳۳۹ آموزش و توسعه در سازمان ها

۳۴۰ مربي گري

۳۴۱ فنون آموزش

۳۴۲ نگرش ها نسبت به توسعه مديريت

۳۴۳ اثربخشي چرخش شغلي

فصلهفتم: ارزيابيعملكردمنابعانساني

۳۴۴ ارزيابي عملكرد كاركنان

۳۴۵ اثربخشي ارزيابي عملكرد

۳۴۶ مزاياي ارزيابي عملكرد

۳۴۷ ارزيابي از پايين به بالا توسط كاركنان

۳۴۸ مقياس ها و سياست هاي ارزيابي عملكرد

۳۴۹ نگرش هاي افراد درباره خودارزيابي

۳۵۰ خود ارزيابي

۳۵۱ سيستم ارزيابي عملكرد و پاداش

۳۵۲ ارزيابي عملكرد و بهبود

۳۵۳ ارزيابي عملكرد و پاداش

۳۵۴ مهارت هاي ارزيابي عملكرد و پاداش

۳۵۵ ارزيابي ۳۶۰ درجه اي جهت توسعه رهبري

۳۵۶ ماهيت بازخور سرپرست

۳۵۷ بازخور ۳۶۰ درجه

فصلهشتم: مديريتپاداش

۳۵۸ نظام جبران خدمات در سازمان

۳۵۹ نگرش هاي كاركنان درباره مزاياي سازماني

۳۶۰ رضايت نسبت به پرداخت هاي سازماني

۳۶۱ ارزيابي عملكرد و سيستم حقوق و دستمزد

۳۶۲ ارزيابي اثربخشي استراتژي پاداش

فصلنهم: مديريتمسيرترقي

۳۶۳ عوامل موثر بر مديريت مسير شغلي

۳۶۴ استراتژي هاي مسير شغلي بالقوه

۳۶۵ كفايت نفس و مسير شغلي

۳۶۶ ارزيابي برنامه ريزي توسعه شغلي

۳۶۷ مسير شغلي

۳۶۸ تعهد حرفه اي در مسير ترقي

۳۶۹ دلايل ارتقاء شغلي در سازمان ها

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

۱۱

پژوهشنامه مديريت ۲: مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)

فصلدهم: مديريتروابطكار

۳۷۰ ادراكات در مورد روابط صنعتي

۳۷۱ انتظارات كاركنان از اتحاديه ها

۳۷۲ نياز به حضور اتحاديه ها

فصليازدهم: تركخدمتوبازنشستگي

۳۷۳ سنجش دلايل انفصال از خدمت

۳۷۴ علل ترك سازمان

۳۷۵ نگرش ها نسبت به بازنشستگي

۳۷۶ عوامل موثر بر كاهش ترك خدمت

پژوهشنامهمديريت ۶: مديريتامورعموميودولتي

فصلاول: مسؤليتاجتماعي

۳۷۷ مسؤليت اجتماعي

۳۷۸ نگرش ها به مسئوليت اجتماعي

۳۷۹ كمك هاي انسان دوستانه سازمان

۳۸۰ مسؤليت اجتماعي شركت

۳۸۱ پاسخگويي محلي – جهاني

فصلدوم: مديريتكيفيتخدمات

۳۸۲ كيفيت خدمات

۳۸۳ شركت هاي متعالي

۳۸۴ كيفيت خدمات

۳۸۵ ارائه خدمات با خطاي صفر

۳۸۶ توسعه موفقيت آميز خدمات جديد

فصلسوم: مديريتدولتي

۳۸۷ رفتار كارآفرينانه در بخش دولتي

۳۸۸ خصوصي سازي

۳۸۹ دلايل برون سپاري

۳۹۰ سنجش حكمراني خوب

فصلچهارم: دولتالكترونيك

۳۹۱ اجراي موفق دولت الكترونيك

۳۹۲ كيفيت خدمات دولت الكترونيك

فصلپنجم: حكومتهايمحلي

۳۹۳ نقش مديران عالي سازمان هاي محلي در توسعه

۳۹۴ نگرش ها در زمينه حكومت محلي

۳۹۵ ارزش هاي مديريتي در حكومت محلي

۳۹۶ مقياس هاي عملكرد براي مديريت شهرداري ها

NGOs 397 اثربخشي شبكه سازي در

فصلششم: مديريتخدماتپليس

۳۹۸ اعتماد عمومي به پليس

۳۹۹ تعهد پليس

۴۰۰ رويه هاي پليس

۴۰۱ ويژگي هاي شخصي پليس

۴۰۲ رويه هاي پليس

فصلهفتم: مديريتبيمارستاني

۴۰۳ انگيزه تغيير رفتار در بيماران

۴۰۴ كنترل كيفيت اتاق اورژانس

۴۰۵ شايستگي فرهنگي در بيمارستان

۴۰۶ كيفيت خدمات درماني

۴۰۷ استرس در محيط بيمارستان

۴۰۸ خدمات بيمارستان

۴۰۹ كيفيت خدمات بيمارستان

۴۱۰ كيفيت خدمات در بيمارستان

۴۱۱ سوابق بهداشت شخصي

۴۱۲ نگرش بيماران نسبت به كيفيت خدمات

۴۱۳ مديريت بيماران

۴۱۴ رضايت بيماران از بيمارستان

۴۱۵ ديدگاه هاي بيماران درباره كيفيت مراقبت

۴۱۶ رضايت بيمار

۴۱۷ ابعاد پنج گانه كيفيت خدمات درماني

۴۱۸ جو سازماني در بيمارستان

فصلهشتم: مديريتتوريسموهتلداري

۴۱۹ استخدام مديران در صنعت توريسم

۴۲۰ نگرش هاي دانشجويان توريسم

۴۲۱ قابليت هاي سازمان در صنعت هتل و توريسم

۴۲۲ جو ارائه خدمات در هتل

۴۲۳ خدمات ارائه شده توسط ميهمان سراها

۴۲۴ ابعاد استراتژيك عملكرد هتل

۴۲۵ اخلاق كاري كاركنان هتل

۴۲۶ كيفيت هتل

۴۲۷ اقدامات زيست محيطي هتل

۴۲۸ خدمات ارائه شده توسط رستوران ها

۴۲۹ جو سازماني هتل

۴۳۰ رضايت پزشكان هتل

۴۳۱ رضايت مهمانان از هتل

۴۳۲ نيازهاي آموزشي ارائه دهندگان خدمات در هتل

پژوهشنامهمديريت ۷: مديريتبازرگاني

فصلاول: كلياتبازاريابي

۴۳۳ حوزه هاي بازاريابي و توسعه به لحاظ مديريت دانش

۴۳۴ بازارهاي ارگانيك

۴۳۵ گرايش بازار

۴۳۶ بازاريابي

۴۳۷ گرايش به بازار

۴۳۸ گرايش بازار

۴۳۹ فعاليت هاي بازاريابي

۴۴۰ عدم اطمينان بازاريابي

۴۴۱ رضايت از قيمت

۴۴۲ رويكردهاي رابطه اي در بازاريابي

۴۴۳ سبك هاي مديريت مديران بازاريابي

۴۴۴ قابليت ها و مهارت هاي لازم براي بازاريابي

فصلدوم: اثربخشيمديريتبازاريابي

۴۴۵ اثربخشي فعاليت هاي بازاريابي

۴۴۶ اثربخشي فعاليت هاي بازاريابي

۴۴۷ ابعاد دانش بازار در توسعه كالاهاي جديد

۴۴۸ تحليل نقاط قوت در بازاريابي

۴۴۹ اثربخشي سيستم هاي بازاريابي

فصلسوم: مديريتاستراتژيكبازاريابي

۴۵۰ نوع شناسي هاي اقدامات استراتژيك بازاريابي

۴۵۱ توسعه استراتژي بازاريابي

۴۵۲ دشواري هاي مديران در توسعه استراتژي بازاريابي

۴۵۳ اطلاعات موجود در استراتژي بازار

۴۵۴ اتحاد استراتژيك بازاريابي

۴۵۵ محيط رقابتي و گرايشات بازاريابي

۴۵۶ فرآيندهاي سازماني، فناوري اطلاعات و استراتژي هاي بازاريابي

۴۵۷ تاثير اينترنت بر بازاريابي

فصلچهارم: مديريتروابطبامشتري

۴۵۸ مشتري گرايي

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

۱۲

فهرست جامع

۴۵۹ نيازهاي مشتريان

۴۶۰ مشتري مداري

۴۶۱ حفظ و مراقبت از مشتري

۴۶۲ عملكرد تيم در ارائه خدمات به مشتري

۴۶۳ گرايش سازمان به مشتري محوري

۴۶۴ وفاداري مشتري به خدمات سازمان

۴۶۵ نقش مشتري در فرايند ارائه خدمات

۴۶۶ توانمندسازي كاركنان مرتبط با مشتري

۴۶۷ رابطه بين مشتري و مشاور

۴۶۸ رضايت مشتري و پيامدهاي آن

۴۶۹ ارزش درك شده توسط مشتري

۴۷۰ خدمات مشتري

۴۷۱ ناخشنودي مشتري

۴۷۲ ارزيابي رستورانها از طريق مشتري

۴۷۳ رفتار اخلاقي شركت و قصد خريد مشتريان

۴۷۴ نگرش مشتريان نسبت به عملكرد سازمان

۴۷۵ وفاداري مشتري

۴۷۶ تعاملات ويژه با مشتريان

۴۷۷ شكايات مشتري

فصلپنجم: مديريتفروش

۴۷۸ مديريت فروش

۴۷۹ رضايت شغلي فروشندگان

۴۸۰ عوامل اثر گذار بر فروش

۴۸۱ مذاكرات فروش با خريداران خارجي

۴۸۲ رابطه بين فروشنده و مشتري

۴۸۳ توانايي هاي ارتباطي فروشندگان

۴۸۴ فروشنده حرفه اي

۴۸۵ كيفيت خدمات خرده فروشي

فصلششم: تبليغات

۴۸۶ نگرش ها در زمينه تبليغات

۴۸۷ رويكردها نسبت به تبليغات

۴۸۸ تبليغات متحرك در شركت هاي چند مليتي

۴۸۹ نگرش افراد نسبت به تبليغات

۴۹۰ دلايل توجه به تبليغات

فصلهفتم: مديريتبرند

۴۹۱ برند سازمان

۴۹۲ تصوير برند شركت هاي خصوصي

۴۹۳ تاثير تبليغات بر موفقيت برند

۴۹۴ وفاداري مصرف كننده به برند

فصلهشتم: مديريتخريد

۴۹۵ نگرش ها نسبت به خريد

۴۹۶ اقدامات خريد به هنگام

۴۹۷ ارزش درك شده خريد

۴۹۸ نگرش ها نسبت به خريد از فروشگاه

۴۹۹ خريد كالاهاي وارداتي كه مد هستند

۵۰۰ تعاملات بين خريداران و عرضه كنندگان

۵۰۱ خريد از اينترنت

۵۰۲ كيفيت خدمات مربوط به سفارشات و دريافت كالا

فصلنهم: مديريتصادراتوواردات

۵۰۳ مسائل مربوط به صادرات

۵۰۴ قرابت فرهنگي و بازارهاي خارجي

۵۰۵ استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

۵۰۶ روابط واردكنندگان با صادركنندگان

۵۰۷ خدمات ارائه شده به صادركنندگان

۵۰۸ موانع صادرات

۵۰۹ عوامل اثر گذار بر واردات كالا

۵۱۰ موانع ورود به بازارهاي صنعتي

۵۱۱ ارزيابي بازارهاي بين المللي

پژوهشنامهمديريت ۸: مديريتمالي

فصلاول: مديريتداراييهاوتأمينمنابعمالي

۵۱۲ ارزيابي موسسات مالي

۵۱۳ روش هاي تامين مالي

۵۱۴ بكارگيري تامين كنندگان خارجي

۵۱۵ انگيزه سرمايه گذاري

۵۱۶ مديريت دارائي هاي غير منقول سازمان

۵۱۷ عوامل موثر بر تصميم گيري در سرمايه گذاري

۵۱۸ بازگشت سرمايه گذاري در حوزه منابع انساني

فصلدوم: مديريتبانكداري

۵۱۹ سنجش كيفيت خدمات در نظام بانكي

۵۲۰ عملكرد بانك

۵۲۱ درك ريسك و مديريت ريسك در بانك

(CSF) 522 عوامل حياتي موفقيت

۵۲۳ مفيد بودن درك شده خدمات بانكداري

۵۲۴ عوامل موثر بر انتخاب يك بانك

فصلسوم: بانكداريالكترونيك

۵۲۵ خدمات آنلاين بانكداري

۵۲۶ بانكداري الكترونيكي

۵۲۷ موانع استفاده از بانكداري الكترونيكي

۵۲۸ ارزيابي كاربرد بانكداري اينترنتي

۵۲۹ تماس مستقيم با بانك در مقابل بانكداري الكترونيكي

فصلچهارم: مشتريمداريدرخدماتماليوبانكي

۵۳۰ ادراك مشتريان از خدمات ارائه شده توسط بانك

۵۳۱ گرايشات بازار در مديران بانك

۵۳۲ رضايت مشتريان بانك

۵۳۳ عوامل اثرگذار بر اعتماد مشتريان به بانك

۵۳۴ نظرات دريافت كنندگان خدمات مالي به عنوان اعضاي جامعه

۵۳۵ نگرش افراد كم درآمد به وضعيت مالي

۵۳۶ رضايت مشتري از كاركنان بانك

۵۳۷ ادراك مشتريان از كيفيت خدمات بانكداري

۵۳۸ حفظ رابطه با مشتريان در شركت هاي مشاوره سرمايه گذاري

فصلپنجم: مديريتريسكمالي

۵۳۹ ريسك پذيري اقتضايي تصميمات

۵۴۰ ريسك رابطه اي

۵۴۱ امنيت منابع سازماني

۵۴۲ ريسك سرمايه گذاري

۵۴۳ ريسك سرمايه گذاري

۵۴۴ بررسي ريسك شركت

۵۴۵ ارزيابي ريسك

۵۴۶ ارزيابي ريسك

فصلششم: تخصيصمنابعوبودجهبندي

۵۴۷ نقش s16 219 N_افراد در توسعه بودجه

۵۴۸ بودجه بندي مشاركتي

۵۴۹ بودجه بندي عملكرد – محرك

۵۵۰ بودجه بندي افزايشي

۵۵۱ بودجه بندي به روش مركز هزينه/ مسئوليت

(PPBS) 552 بودجه بندي برنامه اي

(ZBB) 553 بودجه بندي بر مبناي صفر

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

۱۳

پژوهشنامه مديريت ۲: مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)

پژوهشنامهمديريت ۹: مديريتصنعتي

فصلاول: مديريتتوليدوعمليات

۵۵۴ يكپارچگي سازماني توليد

۵۵۵ اجراي تكنولوژي پيشرفته توليد

۵۵۶ استمرار كسب و كار در دوره بازسازي ساختمان

۵۵۷ ريسك بالقوه در فعاليت هاي بازمهندسي فرآيند

۵۵۸ عملكرد مديريت توليد و عمليات

(JIT) 559 عملكرد سيستم به هنگام

۵۶۰ ابعاد سيستم هاي به هنگام

۵۶۱ شايستگي هاي مديران واحد توليد

۵۶۲ حذف توليد يك كالا

۵۶۳ ارزيابي كيفيت خودروهاي ساخته شده

۵۶۴ ارزيابي عملكرد مميزان

۵۶۵ ابعاد پيچيدگي

۵۶۶ ابعاد استراتژيك توليد

۵۶۷ توليد ناب

۵۶۸ عوامل حياتي موفقيت و بازمهندسي فرآيند كسب و كار

۵۶۹ ارزيابي مراحل توليد

۵۷۰ عوامل مؤثر بر موفقيت بازمهندسي فرآيندها

۵۷۱ مزاياي بازمهندسي فرآيندهاي كسب و كار

MRP 572 عوامل اثرگذار بر

۵۷۳ انواع انعطاف پذيري عملياتي

۵۷۴ توسعه كالاهاي جديد

فصلدوم: مديريتزنجيرهتأمين

۵۷۵ نظر مديران لجستيك درباره استخدام افراد

۵۷۶ مهارت هاي مديران ارشد لجستيك

۵۷۷ مديريت ارزش

۵۷۸ اقدامات سازمان در زمينه لجستيك

۵۷۹ انعطاف پذيري برنامه هاي لجستيك

۵۸۰ انعطاف پذيري برنامه هاي لجستيك

۵۸۱ اعتماد در مديريت زنجيره تأمين

۵۸۲ ويژگي هاي زنجيره تأمين براي خط توليد

۵۸۳ روابط با عرضه كننده در زنجيره تأمين

۵۸۴ اعتماد به تامين كنندگان

۵۸۵ عملكرد توزيع كنندگان

۵۸۶ تعاملات بين خريداران و عرضه كنندگان

۵۸۷ انتخاب شريك در زنجيره تأمين

۵۸۸ قابليت ها براي زنجيره تأمين و لجستيك

۵۸۹ معيارهاي انتخاب عرضه كننده

۵۹۰ مسائل موجود در حمل و نقل جاده اي

۵۹۱ اثربخشي اقدامات در حملونقل جادهاي

۵۹۲ مديريت زنجيره تأمين

۵۹۳ روابط در زنجيره تأمين

۵۹۴ تهيه و تدارك پايدار

۵۹۵ زنجيره ارزش

۵۹۶ سنجش اعتماد به مشتريان و تامين كنندگان در زنجيره تامين

فصلسوم: مديريتكيفيت

۵۹۷ كيفيت خدمات عرضه كننده

۵۹۸ اقدامات انجام شده در زمينه كيفيت در سازمان

۵۹۹ مديريت كيفيت جامع

۶۰۰ عوامل موفقيت مديريت كيفيت جامع

۶۰۱ چگونگي محيط مديريت كيفيت جامع

۶۰۲ عوامل حياتي مديريت كيفيت جامع

۶۰۳ ارزش دانش مشتريان و كارمندان در كيفيت كالا

۶۰۴ اقدامات انجام شده در زمينه كيفيت

۶۰۵ عوامل موثر بر بهبود كيفيت

۶۰۶ موفقيت مدير كيفيت در سازمان

۶۰۷ نگرش ۸۱__ڑ?مديران درباره تاثير مديريت كيفيت جامع بر شغلشان

۶۰۸ موانع اجراي مديريت كيفيت جامع

۶۰۹ مديريت استراتژيك كيفيت

۶۱۰ مديريت و كنترل كيفيت

۶۱۱ ابعاد مديريت كيفيت جامع

۶۱۲ تأثيرات مديريت كيفيت جامع

۶۱۳ توسعه منابع انساني در مديريت كيفيت

۶۱۴ گواهي نامه سيستم هاي مديريت كيفيت

۶۱۵ دلايل كسب گواهينامه سيستم هاي مديريت كيفيت

۶۱۶ عوامل موثر در موفقيت بكارگيري مديريت كيفيت جامع

۶۱۷ اهميت كيفيت در سازمان

۶۱۸ اجراي اقدامات در زمينه كيفيت

ISO 619 اصول ۹۰۰۰

۶۲۰ فناوري اطلاعات در پشتيباني از اقدامات مديريت كيفيت جامع

۶۲۱ حلقه هاي كيفيت

۶۲۲ كنترل فرآيند آماري براي انتخاب پروژه هاي آزمايشي

۶۲۳ بررسي نقش مديران مياني در بهبود كيفيت

۶۲۴ محيط مديريت كيفيت جامع

۶۲۵ مديريت استراتژيك كيفيت

فصلچهارم: مديريتپروژه

۶۲۶ عملكرد شركت هاي مشاوره اي مديريت پروژه

۶۲۷ توانمندي هاي شركت هاي مشاوره اي مديريت پروژه

۶۲۸ سنجش عملكرد شركت هاي مشاوره اي مديريت پروژه

۶۲۹ موفقيت مديريت پروژه

۶۳۰ جو توانمندسازي در محيط پروژه

۶۳۱ قابليت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشاركت در پروژه ها

۶۳۲ نگرش ها درباره پروژه

۶۳۳ ابزارهاي مديريت پروژه

۶۳۴ مديريت پروژه

پژوهشنامهمديريت ۱۰ : مديريتدانشوفناورياطلاعات

فصلاول: مديريتدانش

۶۳۵ تعاملات بين فعاليت هاي مديريت دانش

۶۳۶ تسهيم دانش

۶۳۷ اثربخشي اقدامات مديريت دانش

۶۳۸ دستيابي به دانش و تسهيم آن

۶۳۹ تشخيص مديريت دانش

۶۴۰ مديريت دانش و نوآوري

۶۴۱ تاثير عوامل فني – اجتماعي بر تسهيم دانش

۶۴۲ اثربخشي مديريت دانش

۶۴۳ موانع دستيابي به دانش جهاني

۶۴۴ فعاليت هاي مديريت دانش

۶۴۵ عوامل موثر بر بكارگيري مديريت دانش

۶۴۶ فعاليت هاي مديريت دانش

۶۴۷ بررسي فرهنگ مديريت دانش

۶۴۸ انتقال دانش ضمني

۶۴۹ فرآيندهاي مديريت دانش

فصلدوم: سرمايههايفكريواجتماعي

۶۵۰ سنجش سرمايه فكري سازمان ها

۶۵۱ سرمايه اجتماعي

فصلسوم: فضايمجازيوتبادلالكترونيكيدادهها

۶۵۲ چك ليست خريدهاي نرم افزاري (نرم افزارهاي كامپيوتري)

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

دانلود رایگان پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد مدیریتی

فهرست جامع

۶۵۳ تصميم گيري در رابطه با خريد نرم افزاره اي كپ ي شده (غي ر

اصل)

۶۵۴ موانع فرآيند اجراي موفقيت آميز برنامه ريزي منابع سازمان

۶۵۵ برنامه ريزي منابع سازمان

۶۵۶ سيستم برنامه ريزي منابع سازمان

۶۵۷ دنياي مجازي

۶۵۸ ارتباطات از راه دور

۶۵۹ استفاده از وبلاگ و تسهيم اطلاعات در آن

۶۶۰ اجراي تبادل الكترونيكي داده ها

۶۶۱ نگرش ها در زمينه اينترنت و وب سايت

۶۶۲ اثربخشي طراحي و عملكرد وب سايت

۶۶۳ پست الكترونيك

۶۶۴ سيستم هاي بين سازماني اينترنت پايه

۶۶۵ كاوشي درباره استفاده از اينترنت

۶۶۶ موفقيت برنامه ريزي سيستم هاي بين سازماني اينترنت پايه

۶۶۷ سنجش استفاده از اينترنت

۶۶۸ لذت و خوشي درك شده در استفاده از اينترنت

۶۶۹ ادراك مديران بازاريابي از اينترنت

۶۷۰ كيفيت وب سايت

۶۷۱ استفاده از اينترنت و پست الكترونيك

۶۷۲ استفاده از اينترنت

۶۷۳ اثربخشي استفاده از اينترنت

۶۷۴ آگاهي از اينترنت

فصلچهارم: كاربردهايفناورياطلاعاتدرمديريت

۶۷۵ آمادگي شركت براي مديريت منابع سازمان

۶۷۶ چالش هاي اجراء و موفقيت تهيه و تدارك الكترونيكي

۶۷۷ مزاياي حاصل از سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان

۶۷۸ استفاده از فناوري اطلاعات در فعاليت هاي بازاريابي

۶۷۹ تغييرات ناشي از به كار گيري فناوري اطلاعات در بازايابي

۶۸۰ تاثير فرآيندهاي سازماني و فناوري اطلاعات بر استراتژ ي ه اي

بازاريابي

(e‐ CRM) 681 مديريت ارتباط با مشتري به صورت الكترونيك

۶۸۲ سيستم الكترونيكي منابع انساني

۶۸۳ موانع به كارگيري فناوري اطلاعات در زنجيره تأمين

۶۸۴ تأثير فناوري اطلاعات بر عملكرد بازاريابي

۶۸۵ تاثير كامپيوتري شدن بر عملكرد بازاريابي

۶۸۶ استفاده از فناوري اطلاعات در پشتيباني از مديريت كيفيت جامع

فصلپنجم: اثربخشيفناوري

۶۸۷ ريسك هاي انتقال تكنولوژي

۶۸۸ انگيزاننده ها و موانع به كار گيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

۶۸۹ آزمون فناوري

۶۹۰ اثربخشي استفاده از تكنولوژي

۶۹۱ عوامل موثر بر ميزان اعتماد به تكنولوژي

۶۹۲ زيرساخت فناوري اطلاعات

۶۹۳ استفاده اخلاقي از فناوري اطلاعات (الگوي استفاده از نرم افزار)

۶۹۴ امنيت اطلاعات

۶۹۵ مزاياي به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

۶۹۶ موانع به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

۶۹۷ تغيير تكنولوژيكي

۶۹۸ رفتار جستجوي اطلاعات

۶۹۹ مسائل مرتبط با جستجوي اطلاعات

۷۰۰ تكنولوژي كامپيوتر پايه

۷۰۱ فناوري اطلاعات

۷۰۲ مزاياي انتقال تكنولوژي

۷۰۳ گرانباري اطلاعات

فصلششم: سيستمهاياطلاعاتيمديريت

۷۰۴ سيستم هاي اطلاعاتي مبتني بر وب

۷۰۵ سيستم هاي اطلاعاتي

۷۰۶ برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات / سيستم هاي اطلاعات

۷۰۷ سيستم هاي اطلاعات لجستيك

۷۰۸ سيستم هاي اطلاعات منابع انساني

۷۰۹ مزاياي سيستم خبره در حمايت از توليد

۷۱۰ به روز كردن اطلاعات كاركنان

۷۱۱ اثربخشي سيستم هاي به روز رساني اطلاعات كاركنان

۷۱۲ كنترل امنيت سيستم هاي اطلاعاتي

۷۱۳ برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي

۷۱۴ برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي

۷۱۵ اثربخشي سيستم هاي اطلاعاتي

فصلهفتم: تجارتالكترونيك

۷۱۶ اجراي موفق تجارت الكترونيك

۷۱۷ رضايت كاربر از تجارت الكترونيك براي خريد اينترنتي

۷۱۸ بازارهاي الكترونيكي: استفاده از سيستم تجارت سازمان با

(B2B) سازمان

۷۱۹ سيستم هاي خرده فروشي آنلاين

۷۲۰ به كارگيري تجارت الكتروني ك در كسب و كاره اي كوچك و

متوسط

۷۲۱ خريد از اينترنت

پژوهشنامهمديريت ۱۱ : مديريتاستراتژيكوكارآفريني

فصلاول: تفكراستراتژيكوتعيينچشمانداز

۷۲۲ چشم انداز و ارزش هاي سازماني

۷۲۳ ارزش هاي كاري در سازمان

۷۲۴ تعيين نياز به بهبود در حوزه هاي استراتژيك

۷۲۵ عوامل استراتژيك در كسب و كار

۷۲۶ تيم استراتژيك

۷۲۷ مهارت هاي تفكر استراتژيك در رهبري

۷۲۸ استراتژي هاي كسب مزيت رقابتي سازمان

فصلدوم: تجزيهوتحليلمحيطي

۷۲۹ عدم اطمينان محيطي درك شده

۷۳۰ مميزي محيطي

۷۳۱ نقاط قوت سازماني

۷۳۲ نقاط ضعف سازماني

۷۳۳ فرصت هاي سازمان

۷۳۴ تهديدات سازمان

۷۳۵ پويايي رقابت

۷۳۶ ويژگي هاي محيط رقابتي

۷۳۷ شناسايي فرصت هاي بيروني سازماني

فصلسوم: برنامهريزياستراتژيك

۷۳۸ رضايت مشتريان از كالاها و خدمات سازمان

۷۳۹ رسميت برنامه ريزي استراتژيك

۷۴۰ نگرش ها در زمينه فرآيند برنامه ريزي استراتژيك

۷۴۱ اثربخشي فرآيند ايجاد استراتژي

۷۴۲ پيامدهاي برنامه ريزي استراتژيك

۷۴۳ اثربخشي فرآيند توسعه استراتژي

۷۴۴ ارزيابي سيستم برنامه ريزي استراتژيك شركت

۷۴۵ استراتژي هاي پورتر

۷۴۶ توافق درباره بيانيه كسب و كار

فصلچهارم: مديريتخلاقيتونوآوري

۷۴۷ ابتكار و نوآوري شغلي

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

۱۵

پژوهشنامه مديريت ۲: مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)

۷۴۸ جو نوآوري

۷۴۹ خلاقيت و نوآوري در سازمان

۷۵۰ جو نوآوري در سازمان

۷۵۱ مديريت نوآوري

۷۵۲ نوآورانه بودن سازمان

۷۵۳ تفكر افراد درباره نوآوري

۷۵۴ نوآوري و كسب و كار اصلي سازمان

۷۵۵ بررسي ميزان خلاقيت در سازمان كارآفرين

فصلپنجم: كارآفرينيمستقل

۷۵۶ ارزيابي برنامه كارآفريني

۷۵۷ آمادگي كارآفريني

۷۵۸ بررسي كارآفريني

۷۵۹ فرهنگ و عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر كارآفريني زنان

۷۶۰ عوامل خودكاميابي موثر بر كارآفريني

۷۶۱ تعيين ضريب كارآفرينى مربوط به تأسيس شركت

۷۶۲ تست صلاحيت راه اندازى كسب و كار مستقل

۷۶۳ آمادگى رهبرى كسب و كار مستقل

فصلششم: رفتارهاومهارتهايكارآفرينانه

۷۶۴ ظرفيت كارآفرينانه افراد

۷۶۵ مهارت هاي كارآفريني

۷۶۶ عوامل موثر بر رفتار كارآفريني

۷۶۷ انگيزه كارآفريني

۷۶۸ آگاهي درباره كارآفريني

۷۶۹ مهارت هاي كارآفريني

۷۷۰ شخصيت كارآفرين

۷۷۱ نوآوري، پيش نگري و ريسك پذيري

۷۷۲ تست تمايل به مخاطره و ريسك

۷۷۳ سنجش نياز به استقلال

۷۷۴ نيمرخ كارآفرينى

فصلهفتم: كارآفرينيسازماني

۷۷۵ رفتار كارآفرينانه در سازمان

۷۷۶ سنجش ميزان بي تفاوتي در كاركنان سازمان

۷۷۷ نگرش كاركنان به جنبه هاي مختلف سازمان

۷۷۸ محيط داخلي سازمان براي كارآفريني

۷۷۹ سنجش مفاهيم كارآفرينانه استيونسون

۷۸۰ تشخيص ساختار كارآفرينانه

۷۸۱ اثربخشي سيستم تحقيق و توسعه در سازمان كارآفرين

۷۸۲ فرهنگ سازماني كارآفرينانه

۷۸۳ سنجش ميزان كنترل اثربخش در سازمان كارآفرينانه

۷۸۴ سيستم پاداش در سازمان كارآفرينانه

۷۸۵ تشخيص ارتباطات كارآفرينانه

۷۸۶ سنجش كارآفريني درون سازماني

پژوهشنامهمديريت ۱۲ : مديريتآموزشي

فصلاول: اثربخشيآموزشويادگيري

۷۸۷ اثربخشي معلم

۷۸۸ ارزيابي اثربخشي برنامه هاي آموزش

۷۸۹ كيفيت جو يادگيري

۷۹۰ موانع و تسهيل كننده هاي انتقال يادگيري

۷۹۱ اثربخشي آموزش

۷۹۲ يادگيري مبتني بر وب

۷۹۳ طراحي آموزشي (محتواي واحد درسي)

۷۹۴ حفظ مشتريان خدمات آموزشي

۷۹۵ وفاداري به خدمات آموزشي

۷۹۶ اثربخشي آموزش دهنده

۷۹۷ مديريت كيفيت جامع تداركات آموزشي

۷۹۸ الگوهاي انطباقي تدريس

۷۹۹ اثربخشي معلم

فصلدوم: مديريتآموزشگاهي

۸۰۰ بررسي اهميت امور قابل تحسين دانش آموزان

۸۰۱ دانش آموزان به عنوان عامل تغيير محيطي

۸۰۲ برنامه ريزي استراتژيك كيفيت در مدرسه

۸۰۳ اقدامات مديريت مدرسه در زمينه كيفيت

۸۰۴ جو مدرسه

۸۰۵ استانداردهاي سازماني در مدارس

۸۰۶ مهارت هاي سرپرستي مديران در مدرسه

۸۰۷ فرهنگ يادگيري در مدرسه

۸۰۸ نگرش ها درباره مديريت مدرسه

۸۰۹ ارزيابي مديريت مدارس پيش دبستاني

۸۱۰ اهميت ويژگي هاي مرتبط با كيفيت در مدرسه

۸۱۱ استانداردهاي مديران مدرسه

فصلسوم: رفتارشناسيدرمحيطهايآموزشي

۸۱۲ سبك رهبري معلم

۸۱۳ گزارش اولياء (يا معلمين) از احساس همدلي/ همدردي بچه ها

۸۱۴ عوامل ايجاد استرس حرفه اي در معلمين

۸۱۵ كانون كنترل معلم

فصلچهارم: استانداردهايحرفهايمعلمان

۸۱۶ استانداردهاي شايستگي معلمان براي ارزيابي دانش آموزان

۸۱۷ استانداردهاي شايستگي معلمان براي ارزيابي آموزشي

دانش آموزان

۸۱۸ استانداردهاي عملكردي براي متقاضيان معلمي

۸۱۹ توسعه استانداردهاي حرفه اي معلمان جديد

۸۲۰ كدهاي اخلاقي براي معلمان

۸۲۱ استانداردهاي حرفه معلمي

۸۲۲ استانداردهاي معلمان تازه كار

فصلپنجم: مديريتكتابداريواطلاعرساني

۸۲۳ دسترسي به خدمات مجلات الكترونيكي در كتابخانه ها

۸۲۴ كتاب هاي الكترونيكي در كتابخانه ها

۸۲۵ نگرش هاي كاربران درباره جريمه ها در كتابخانه

۸۲۶ موفقيت سيستم هاي خودكار كتابخانه

۸۲۷ اختيارات مدير كتابخانه

۸۲۸ مهارت هاي كتابدارها

۸۲۹ وظايف كتابدارها در زمينه سيستم خودكار كتابخانه

فصلششم: مديريتآموزشعالي

۸۳۰ نگرش ها درباره دانشگاه مجازي

۸۳۱ نگرش ها در زمينه تصوير دانشگاه

۸۳۲ اهداف آموزشي دانشجويان

۸۳۳ نگرش فارغ التحصيلان از آموزش دانشگاه

۸۳۴ مديريت كيفيت جامع در موسسات آموزش عالي

۸۳۵ انتظارات كارفرماها از برنامه هاي آموزش عالي

۸۳۶ انتظارات كاركنان از برنامه هاي آموزش عالي

۸۳۷ انتظارات دانشجويان از برنامه هاي آموزش عالي

۸۳۸ خودارزيابي آمادگي براي ايجاد يك دانشگاه شركتي

۸۳۹ كيفيت در آموزش عالي

۸۴۰ نگرش هاي دانشجويان نسبت به تسهيم دانش

۸۴۱ نگرش دانشجويان به كسب و كار