تحلیل آماری پرسشنامه آماری

محقق برای تکمیل و آماده کردن داده ها جهت تجزیه و تحلیل آماری، نیاز به یک ابزار جمع آورده آرا و نظرات خبرگان یا جامعه و نمونه آماری دارد. پرسشنامه و مصاحبه یکی از این ابزارها محسوب میشود.

محقق با استفاده از پرسشنامه های استاندارد که دارای روایی و پایایی ازز پیش تعیین شده هستند، به راحتی میتواند تحقیق، پایان نامه یا مقاله علمی پژوهشی خود را مورد ارزیابی، سنجش و آزمون قرار دهد.

معمولا در پژوهشها، محقق یا از پرسشنامه های استاندارد استفاده میکند و یا از پرسشنامه محقق ساخته (Made Questionnaire).

پرسشنامه استاندارد پرسشنامه ای است که ملاک، سنجه، گویه،شاخص، روایی و پایایی آن بدست اساتید دانشگاه، صاحبنظرات و نظریه پردازان آن موضوع ارزیابی و تایید شده است. لذا محقق با اطمینان از اعتبار پرسشنامهه به آزمون کردن آن میپردازد.