آرشیو دسته بندی ها : پرسشنامه

پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت

پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزشی,دانلود رایگان پرسشنامه کرک پاتریک,پرسشنامه اثربخشی آموزش, اثربخشی دوره های آموزشی (مدل کرک پاتریک),دانلود پرسشنامه کرک پاتریک,دانلود پرسشنامه مدل کرک پاتریک,نمونه فرم اثربخشی دوره آموزشی,فرم ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی

انتخاب پرسشنامه استاندارد مدیریتی

پرسشنامه های استاندارد مدیریت،صنایع،حقوق،علوم اجتماعی،مدیریت تولید،عمران،روانشناسی

پرسشنامه

پرسشنامه،دانلود رایگان،طراحی پرسشنامه محقق ساخته،پرسشنامه استاندارد مدیریتی،دانلود رایگان پرسشنامه آماری،چگونه پرسشنامه بنویسیم

دانلود پرسشنامه های استاندارد

پژوهش: دانلود پرسشنامه عملکرد پژوهشی- محقق ساخته دانلود پرسشنامه توانایی پژوهشی فرد- محقق ساخته دانلود پرسشنامه علاقه مندی به پژوهش بیشاب و بی اسچک۱۹۹۴-تفسیرو روایی-۱۶   آموزش: دانلود پرسشنامه نیازسنجی آموزشی راهنمایان تعلیماتی-۵مولفه – ۳۵ گویه دانلود پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران میانی- ۳مولفه – ۳۰گویه دانلود پرسشنامه طراحی آموزشی(محتوای درسی)-هاسین و همکاران-نمره گذاری-۸ دانلود پرسشنامه حفظ مشتریان خدمات آموزشی-براثرتون و ایوانز -نمره گذاری- ۹ماده دانلود پرسشنامه وفاداری به خدمات آموزشی-براثرتون و ایوانز -نمره گذاری- .