آرشیو دسته بندی ها : تحقیقات رساله

تهیه مقاله از پایان نامه

اگر شما یک نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری دارید که نگارش و دفاعیه آن را به سرانجام رسانده اید یا در مرحله آماده شدن برای دفاع از پایان نامه هستید، یکی از بهترین گزینه های پیش رویتان تهیه مقاله خروجی از پایان نامه و چاپ آن است. تهیه مقاله از پایان نامه نه تنها به افزایش نمره پایان نامه در جلسه دفاع کمک میکند، بلکه ارزش و رسمیت ویژه ای به پایان .