انجام پایان نامه ارشد، پروپوزال ارشد مدیریت، پروپوزال دکتری مدیریت، پرسشنامه، تحلیل آماری ـ SPSS-LISREL و سایر نرم افزارهای آماری پایان نامه های ارشد مدیریت مستلزم آگاهی از روش تحقیق نگارش پایان نامه ارشد و دکتراست. پایان نامه ارشد، انجام پروپوزال ارشد و تهیه پروپوزال دکتری در حوزه مرجع دهی، انتخاب منبع، انتخاب موضوع پایان نامه، انتخاب روش تحقیق پایان نامه، تهیه پرسشنامه محقق ساخته، تحلیل پایان نامه، طرح مسئله تحقیق در پروپوزال دکتری، نحوه طرح فرضیات تحقیق در پروپوزال مدیریت، روش تنظیم سوالات و فرضیات پایان نامه، شیوه تنظیم اهداف تحقیق، نحوه انتخاب روش تحقیق و تجزیه و تحلیل پایان نامه از طریق نرم افزارهای تحلیل آماری پایان نامه و از همه مهمتر انتخاب عنوان و موضوع پایان نامه ارشد مدیریت و نیز پایان نامه دکتری مدیریت، روش نمونه گیری در پایان نامه، نیازمند دانش و روش تحقیق ویژه ای برای تهیه و انجام پایان نامه ارشد مدیریت و دکتری مدیریت است. چنانکه، بدون تسلط کافی به هر یک از بندهای پروپوزال ارشد یا رساله دکترا، بندها و فصول پایان نامه و پروپوزال نویسی مدیریت، اثربخشی کافی نخواهد شد. برای تحلیل آماری، انجام پایان نامه صنایع، انجام پروپوزال مدیریت، انجام فصول پایان نامه ارشد صنایع، پرسشنامه، آزمون های آماری، نمونه مدل تحقیق ،ارائه مدل خروجی پایان نامه، مدلیابی تحقیق، طرح اهداف، فرضیات، نمونه گیری، انتخاب جامعه آماری، مبانی تحقیق، چارچوب نظری، بیان مسئله، چارچوب مفهومی، پیشینه داخلی و خارجی تحقیق و توزیع پرسشنامه با ما تماس بگیرید.

مجموعه حاضر در حوزه روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و ارشد مهندسی صنایع و نیز دکتری مدیریت و دکتری مهندسی صنایع متخصص است. در فرآیند تهیه و تنظیم پاپایان نامه کارشناسی ارشد ، پروپوزال، طرحهای پژوهشی مدیریت و همچنین رساله دکتری مدیریت آماده ارائه خدمات می باشد. مشاوره پژوهشی در رشته گرایشهای کارشناسی ارشد مدیریت، ارشد مهندسی صنایع، ارشد مدیریت مالی، ارشد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات، دکترای مدیریت و دکترای مهندسی صنایع می باشد.

خوشبختانه متخصصین مجموعه « راه دانش » از مشکلات واسطه گری موسسات و شرکت های تجاری جدا هستند؛ بنابراین شما مستقیما با همکار پژوهشی ومشاور در ارتباط فعال می باشید؛ چنانکه ارتباط فعالانه و آنلاین طی زمان انجام پایان نامه و مشاوره پیوسته، توانمندی دفاع دانشجو از پایان نامه نهایی، دفاع از پروپوزال، دفاع از موضوع انتخاب شده پروپوزال را افزایش می دهد؛ بطوریکه شکایت ها نشان داده در موسسات و شرکت های مشاره تجاری چنین امکانی کمتر میسر است و واسطه دردسرهای بسیار می باشد. مراحل انجام فصل اول پایان نامه شامل کلیات و مقدمات پایان نامه، فصل دوم شامل پیشینه و ادبیات تحقیق؛ سوابق داخلی و خارجی تحقیق، فصل سوم پایان نامه ارشد شامل روش تحقیق و متدولوژی پایان نامه ،فصل چهارم پایان نامه شامل تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه ارشد و فصل پنجم پایان نامه که به نتیجه گیری و پیشنهادات پایان نامه می پردازد و مدل تحقیق را ارائه می دهد.

انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت و مهندسی صنایع، تجزیه و تحلیل آماری و …

 تماس :   ۰۹۱۲۴۳۸۴۲۹۱

   ـ  پست الکترونیک: Payanname33@yahoo.com  

مدیریت رسانه، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، مالی ، تحول و بین الملل، مدیریت MBA، مدیریت DBA ، مدیریت صنعتی گرایش تولید ، OR تحقیق در عملیات و مالی ، مدیریت دولتی منابع انسانی ، مالی ، منابع انسانی ، تحول و تشکیلات روشها ، مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی، استراتژیک، استراتژی و تولید، مدیریت شهری، مدیریت تکنولوژی، مدیریت کارآفرینی گرایش گردشگری، فناوری ،  MBA ، مدیریت مالی ، مدیریت بیمه ، مدیریت سیستم و بهره وری ، مدیریت بانکداری، مدیریت آموزشی، مدیریت جهانگردی، مهندسی صنایع مالی؛ صنایع صنایع؛ مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری، مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی ، تولید صنعتی و …

ـ نرم افزارهای آماری / مشاوره آماری پرسشنامه / تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری+ SPSS ، Eviews

ـ پرسشنامه پژوهشی محقق ساخته لیکرت / ماتریس ؛ پایان نامه ارشد مدیریت

ـ پیشنهاد مدل تحقیق؛ پایان نامه ارشد مدیریت، پایان نامه کارشناسی مهندسی صنایع، رساله دکتری مدیریت، رساله دکتری مهندسی صنایع

ـ نمونه گیری و آموزش انواع روش های نمونه گیری در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت و صنایع

ـ تحلیل پرسشنامه با SPSS ، تحلیل پرسشنامه با Lisrel ، تحلیل گزارشات مالی سازمان بورس با Eviews, Smart PLS ، Expert Choice, Amos , TOPSIS , PROMETHEE

ـ انجام پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت؛ آموزش و مشاوره؛ پیشنهاد موضوع پایان نامه ارشد مدیریت؛ تحلیل آماری

در این بخش شاهد لینک های دانلود هستیم که به مثالهای مربوط به روش تحقیق ،مبانی نظری، روش های تجزیه و تحلیل آماری، طرح فرضیه، طراحی چارچوب نظری، روش انتخاب موضوع، موضوعات پایان نامه، انواع روش آزمون با نرم افزارهای مختلف، از جمله SPSS، EVIEWS, LISREL, EXPERT CHOICE, MINITAB, MATLAB, GIS, MSP و دیگر نرم افزارهای آماری علوم انسانی منجمله علوم مدیریت و همچنین مهندسی صنایع در گرایشهای متعدد صنایع، سیستم بهره وری، سیستم های اقتصادی، تحقیق در عملیات، مهندسی ایمنی HSE و … مربوط می شود. سعی شده از مراجع اصلی و همچنین آثار منتشر شده صاحبنظران دانشگاهی داخلی و خارجی مطرح به عنوان منبع، مرجع و نمونه پژوهشی پایان نامه استفاده شود. (برای سهولت بیشتر در دانلود مشابه پایان نامه میتوانید با CTRL+F واژه کلیدی را جستجو کنید):

تکنیک تجزیه و تحلیل آماری FVIKOR، تجزیه و تحلیل آماری سلسله مراتبی AHP، نمونه تحلیل آماری یومن ویتنی، مروري بر نرم افزارهاي تحلیل آماري، نمونه آزمون تحلیل آماری همبستگی پیرسون، تحلیل آماری آزمون تی و تحلیل واریانس آنوا، تحلیل آماری روایی و پایایی پایان نامه با ضریب آلفای کرونباخ، نظریه و اهداف آن در پایان نامه، انواع متغیرهای تحقیق در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و مقالات مدیریت، تفاوت روایی و پایایی و ابزارهای سنجش آن در پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع: پرسشنامه، تحلیل آماری ماتریس مقایسات زوجی؛ دلفی ۲۰۱۵، زنجیره تامین سازمان SCM، رتبه بندی (نمونهانتخاب بازار در زنجیره تامین، مدیریت ریسک بیمه، تجارت الکترونیک، بودجه ریزی عملیاتی، نام تجاری و برند، عملکرد، مدیریت ارتباط با مشتری CRM، تحلیل پوششی، رضایت الکترونیک مشتری، تعالی سازمانی، ای آر پی ERP، بازاریابی سبز، مدیریت پروژه، شرکتهای کوچک و متوسط SME، مدیریت برنامه ریزی سازمانی،برنامه ریزی استراتژیک، استراتژیهای بازاریابی، TQM، EFQM، SWOT تحلیل استراتژیک سازمان، بررسی فرصتها و تهدیدهای سازمان، اتاق فکر، اتوماسیون اداری، اثربخشی و کارایی سازمان، اخلاق حرفه ای سازمان، ادراک سازمانی، ارزیابی تکنولوژی، استراتژی نفوذ سازمانی، اثربخشی منابع انسانی، آمیخته بازاریابی، انتقال تکنولوژی، آینده پژوهی،سناریو نویسی، تکنیک دلفی، بازار هدف، بازاریابی الکترونیکی، بازاریابی اجتماعی، انگیزه و انگیزش، تولید بهنگام- Just in Time، اعتماد، استراتژی بازاریابی اقیانوس آبی، نظریه بازیها، پذیرش فناوری، مدیریت فناوری اطلاعات، بانکداری، برونسپاری، کلاس جهانی سازمان، بهره وری، پیش بینی سهام، پورتفولیو (پورتفوی، مدیریت سبد پروژه)، تبلیغات سازمانی، مدیریت تجهیز منابع،مدیریت تحول سازمانی،تحلیل آماری تصمیم گیری چند معیاره، بهبود تصمیم گیری استراتژیک سازمان، تعارض سازمانی، هوش هیجانی، تغییر و رهبری، سبک مدیریت، هوش سازمانی و یادگیری سازمانی، نوآوری استراتژیک، پدافند غیر عامل،اقتصاد مقاومتی، چرخه عمر سازمان، چرخه عمر محصول، حمل و نقل و لجستیک بین الملل، خرید استراتژیک، خصوصی سازی، خط مشی سازمان، چابکی سازمانی، توریسم و جهانگردی، تولید ناب،هوش تجاری، توسعه سازمانی، توسعه پایدار Sustainable Development، دلبستگی شغلی، دورکاری یا تله ورکینگ، رضایت شغلی کارکنان، رفتار سازمانی، رفتار شهروندی، مدیریت رسانه، ریسک بورس و سهام، ریسک عملیاتی، ریسک، زنجیره ارزش، سهم بازار سازمان، رفتار مصرف کننده، رتبه بندی چندمعیاره و چندمتغیره، ساختار سازمانی، سایش سازمانی، سرمایه گذاری خارجی و داخلی، سرمایه انسانی، سودآوری، مدیریت منابع انسانی در سازمان  پروژه محور، سلامت سازمانی، سرمایه آموزشی، سرمایه فکری، خلاقیت سازمانی، سیستم اطلاعات مدیریت، تئوری صف، شش سیگما، شبیه سازی عصبی، بازاریابی عصبی، تئوری فازی، فرهنگ سازمانی، فرسودگی شغلی، ظرفیت سازمانی، نفوذ استراتژیک سازمانی، عملکرد مالی، فساد اداری، مدیریت دانش و دانایی، ماتریس فکری سازمان، گردش شغلی، مدیریت فکری سازمان، چرخش شغلی، کانالهای توزیع، کارآفرینی سازمان،تفکر استراتژیک، کارآفرینی و ریسک، بروکراسی، استراتژی قیمت گذاری، رهبری مبادله ای، تکنیک دلفی پایان نامه کارشناسی ارشد، رهبری تحولگرا، مهارت کارکنان، مسئولیت اجتماعی و اثربخشی اجتماعی، مزیت نسبی و مزیت رقابتی، مدیریت کیفیت محصول و خدمات، مدیریت استعداد، منابع انسانی، وفاداری، یادگیری الکترونیک، یادگیری مشارکتی، هوش فرهنگی، هوش چندگانه سازمان، نگرش سازمانی، پایان نامه لجستیک معکوس، مهندسی مجدد، مدیریت تکنولوژی، مدیریت تقاضا، ساخت و تولید، مدیریت بانکداری اسلامی، بازرگانی و تجارت بین الملل (مفاهیم اینکوترمز)، مفاهیم مهندسی صنایع؛ JIT ، SKD , CKD ,  CPU, CBU , SWAP قراردادهای نوین مهندسی در مدیریت (EPC, EP, BOT, BOO, BOOT, BTO, BT, BUY BACK, FINANCE, Turnkey) مهندسی ارزش در پروژه، سیستمهای اطلاعات مدیریت پروژه(PMIS)، طرح دفتر مدیریت پروژه PMO، مستند سازی و ممیزی سیستمهای مدیریتی (ISO ,HSE-MS)، مدیریت اضطراری EMP و مدیریت بحران و ارزیابی ریسک، مدیریت HSEپیمانکاران و تدوین HSE-Plan، نمونه پژوهشی تصمیم گیری چندشاخصه با تاپسیس TOPSIS

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی مدیریت صنعتی گرایش تولید phdkar.ir_3

معماری پایدار، الگوهای توسعه پایدار، حوزه کارآفرینی در سطوح اجتماعی و سازمانی، زنجیره تامین سبز، گرایش های موضوعی مربوط به شاخص های استفاده از هوش در سازمان از جمله هوش سازمانی، هوش های چندگانه، هوش هیجانی، هوش تجاری، هوش فرهنگی، هوشمندی استراتژیک سازمان، مدیریت استعداد، ابعاد مختلف استراتژی های بازاریابی سازمانی، از جمله رویکردهایی مانند استراتژی بازاریابی اقیانوس آبی، استراتژی بازاریابی رابطه ای یا رابطه مند، مدیریت استراتژیک ، استراتژی بازاریابی اقیانوس سرخ، شاخص های بازاریابی بین الملل در دوره پساتحریم، تحقیقات مبتنی بر پساتحریم در بازار ایران، حوزه های اقتصاد پایدار، اقتصاد مقاومتی، پساتحریم، استراتژی های سازمانی پس از رفع تحریم، پدافند غیرعامل، عملکرد مالی، مدل کانو، QFD، مدل های برنامه ریزی خطی، مدل های تصمیم گیری چند معیاره، برنامه ریزی استراتژیک، شاخص های استراتژی محوری سازمان، پتاسیل های استراتژیک سازمان های صنعتی، گلوگاه های استراتژیک صنایع مختلف، مدل های استراتژیک مختلف و مبانی بکارگیری آنها در سازمان، سنجش رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات؛ مدل کانو-سروکوال،  مدل های مختلف سنجش رضایت مشتری، مدل های اندازه گیری کیفیت خدمات، تکنیک دلفی

مشاوره و تحلیل آماری؛ داده پردازی و تحلیل آماری ؛ داده کاوی و Data Mining، مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل آماری با نرم افزارهای SPSS, Lisrel, Smart PLS, Eviews، ترسیم روابط گرافیکی بین متغیرها و مدلسازی، آزمون قبول یا رد فرضیات پاین نامه، تحلیل آماری سلسله مراتبی و AHP با Expert Choice، آزمون کای دو

تحلیل آماری پایان نامه با SPSS, LISREL, MINITAB، آزمون همبستگی، آزمون تی، یومن ویتنی، آزمون فریدمن؛ تهیه و تحلیل پرسشنامه، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، پروپوزال مهندسی صنایع، مدیریت ساخت، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مهندسی صنایع سیستم بهره وری، صنایع صنایع، مدیریت آموزشی، مدیریت گردشگری، مدیریت تحول، تشکیلات و روشها، مدیریت کارآفرینی، مدیریت بازاریابی، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک سازمان

پروپوزال ارشد مدیریت صنعتی مدیریت اجرایی مدیریت بازرگانی