پایان نامه آماده ، پایان نامه های مدیریت ، نمونه پایان نامه ، نمونه پروپوزال بچه های ارشد ، پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت ، مدیریت اجرایی ، پایان نامه مدیریت بازرگانی ، تهیه پرسشنامه ، نمونه پرسشنامه ، نمونه پروپوزال، پرپزال مدیریت صنعتی ، مدیریت بازاریابی، مدیریت تحول، مدیریت کارآفرینی، مدیریت ، پروپزال، پایان نامه ها ، سایت پایان نامه

best rolex watch replicas For more information over the new HM5 please visit the official MB&F website: www.
rolex fake watches for sale Yet again he has delivered an incredible new device, unique in its own right from all its predecessors and an utterly original interpretation of a modern classic that was well before its time.
روش های چند متغیره پیوسته

پایان نامه های کارشناسی ارشد ؛ روش های چند متغیره پیوسته در تحقیق

پژوهشگران علوم پایه و علوم انسانی، معمولاً مقادیر چندین متغیر را اندازه گیری می کنند. روش های آماری  که برای بیان و تحلیل داده های چند متغیری (مقادیر اندازه گیری شده  هم زمان چند متغیر) به کار می روند را تحلیل چند متغیری  می نامیم.

مؤلفه های اصلی

در تحلیل چند متغیره، بزرگ بودن بُعد بردار تصادفی X، اغلب در به دست آوردن روش های آماری مناسب برای نمونه تصادفی موجب مشکلاتی می گردد. حال می خواهیم با از دست دادن حداقل اطلاعات، بُعد مشاهدات را تا حد قابل ملاحظه ای تقلیل دهیم.

این تفکر از آنجا ناشی می گردد که در مراحل اولیه تحقیق، توجه به سوی متغیرهایی متمرکز است که از یک مشاهده به مشاهده دیگر بیشترین تغییرات را نشان می دهند.  متغیرهایی که از یک مشاهده به مشاهده دیگر زیاد عوض نمی شوند را می توان به عنوان ثابت ها در نظرگرفت، با کنار گذاشتن متغیرهایی با واریانس پائین و توجه به متغیرهایی با واریانس بالا،  می توانیم به راحتی مساله خود را در یک زیر فضایی با بُعد کمتر مورد مطالعه قرار دهیم.

روش مؤلفه های اصلی را ابتدا کارل پیرسن(1971) برای متغیرهای غیرآماری پیشنهاد کرد. در اکثر موارد یک تحلیل از مؤلفه های اصلی، ارتباط هایی که قبلاً حدس زده شده را آشکـــار می سازد. تحلیل مؤلفه های اصلی در بیان های دیگر در مباحث رگرسیون چند متغیره، آنـالیز گروه بندی و تجزیه عاملی نیز به کار گرفته می شود.

تحلیل مؤلفه های اصلی به ساختمان ماتریس کوواریانس به وسیله چند ترکیب خطی از متغیرهای اولیه، مربوط است. دو هدف عمده دراینجا پیگیری می شود.

1- فشرده کردن داده   2- تفسیر اطلاعات.

با اینکه p مولفه ی اولیه در تغییرپذیری کل سیستم لازم است، اکثر اوقات این تغییرپذیری می تواند به وسیله تعداد کمتر k از مولفه های اصلی بیان شود.

تحلیل مؤلفه های اصلی وسیله ای برای رسیدن به هدف هستند تا اینکه خودشان هدف باشند، زیرا اغلب آنها به عنوان مراحل میانی در وضعیت های بزرگتر به کار می آیند.

تحلیل عاملی

یک شیوه آماری که می تواند جهت تحلیل روابط متقابل میان گروه بزرگی از متغیــرها و برای توصیف این متغیرها براساس ابعاد مشترک پنهان میان عوامل به کار رود،تجزیه عاملی است.

این شیوه آماری به یافتن راهی جهت تلخیص اطلاعات موجود در تعدادی متغیرهای اصلی می پردازد و آنها را به یک سری عامل های کوچکتر با کمترین میزان ریزش اطلاعات تبدیل  می کند.

تجزیه عاملی بر مبنای همبستگی در توزیع، یک بردار تصادفی X=[x1,x2,…,xp]' را بر حسب کمترین تعداد متغیرهای تصادفی غیرقابل مشاهده به نام عامل ها توجیه می کند. در این روش هر مؤلفه Xi مورد بررسی قرار می گیرد تا معلوم شود آیا می توان آن را بوسیله یک تابع خطی شامل مینیمم تعداد متغیرهای تصادفی غیرقابل مشاهده ( که ساختار کوواریانس ظاهر می شوند) و یک متغیر دیگر ( که واریانس مؤلفه Xi را توجیه می کند) تولید کرد یا خیر؟

مراحل اجرای تحلیل عاملی عبارتند از :

1- جمع آوری داده ها و ایجاد ماتریس همبستگی

2- استخراج راه حل عاملی اولیه

3- چرخش دورانی و تفسیر

4- ساخت مقیاس ها با امتیازات عاملی برای استفاده در تحلیل های بعدی


صفحه اصلی
منابع
آموزش
لینک نامه
رهگیری پروژه جاری
نمونه پروژه مدیریت
موضوع پایان نامه
رهنمای پرسشنامه
معرفی رشته
کارگاه SPSS
کاربران آنلاین
2 تعداد کاربران عضو/مهمان:
0 تعداد کاربران عضو: