best rolex watch replicas For more information over the new HM5 please visit the official MB&F website: www.
rolex fake watches for sale Yet again he has delivered an incredible new device, unique in its own right from all its predecessors and an utterly original interpretation of a modern classic that was well before its time.
تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه آماری فراهم آمده اند خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند ( خاکی،1376 ).

تجزيه و تحليل داده‌ها براي بررسي صحت و سقم فرضيات براي هر نوع تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است. امروزه در بيشتر تحقيقاتي که متکي بر اطلاعات جمع‌آوري شده از موضوع مورد تحقيق مي‌باشد؛ تجزيه وتحليل اطلاعات از اصلي‌ترين و مهمترين بخشهاي تحقيق محسوب مي‌شود. داده‌هاي خام با استفاده از فنون آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختيار استفاده کنندگان قرار مي‌گيرند.

براي تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده ابتدا آمار توصيفي که به بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق شامل جنسيت، ميزان تحصيلات و ... مي‌پردازد؛ مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس آمار تحليلي مطرح مي‌گردد.

ارائه خدمات آماری پایان نامه های کارشناسی ارشد در زمینه های زیر صورت می گیرد :

ـ تحليل توصيفي با نمودارهاي آماري

ـ آزمون نرمال بودن مشاهدات ـ آزمون فرض ها 

ـ آزمون استودنت (استيودنت) يا تي (t) 

ـ آزمون همبستگي پيرسون

ـ آناليز واريانس

ـ آزمون مقايسات ميانگين (آزمون دانكن و LSD) 

- آزمون روايي و پايايي و قابليت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ 

ـ آزمون ناپارامتري كروسكال واليس

ـ آزمون همبستگي ناپارامتري (آزمون كندال و تاو) 

ـ جداول فراوني

ـ آزمون كي دو ( خي دو يا مربع كاي )


spss آموزش های
آموزش اس پی اس اس
 با پيشرفت علوم و گسترش تکنولوژی، اهميت استفاده از روشهای آماری در علوم مختلف بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است و آموختن آمار کاربردی در هر رشته جزء ملزومات گرديده است. ...
ادامه مطلب

صفحه اصلی
منابع
آموزش
لینک نامه
رهگیری پروژه جاری
نمونه پروژه مدیریت
موضوع پایان نامه
رهنمای پرسشنامه
معرفی رشته
کارگاه SPSS
کاربران آنلاین
2 تعداد کاربران عضو/مهمان:
0 تعداد کاربران عضو: