پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

تحلیل آماری پایان نامه

جمع آوری داده ها

 پیش از جمع آوری داده ها باید هر نوع ابزار اندازه گیری مورد نیاز شناسایی و حتی بسط داده شود ، یا اگر قرار است داده ها در شرحی توصیفی بیاید ، پژوهشگر باید آنها را برای یاداشت برداری میدانی سازماندهی کند . اگر تحقیق مربوط به قوم نگاری است محقق باید داده ها را از طریق شیوه هایی مانند مصاحبه و مشاهده جمع آوری کند . اگر تحقیقی تجربی (آزمایشی) صورت گیرد تدابیر پیش از فرایند جمع آوری داده ها یا در حین آن اجرا یا دستکاری می شود . در اصل ، در این مرحله ی آزمایش اجرا و اندازه گیریها انجام می گردد . در مورد زمینه یابی ها از ابزارهای اندازه گیری ، مانند آزمونهای پیشرفت تحصیلی با پرسشنامه ها ، استفاده می شود . اگر ابزارها مشخص شده باشد باید پیش از جمع آوری داده های اصلی تحقیق آزمایش شود . سپس داده ها باید برای تجزیه و تحلیل ، تلفیق ، کدگذاری و آماده شود .

 تجزیه و تحلیل

 نتایج تحقیق پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص می شود . در این مرحله ، یاداشتهای میدانی سازماندهی و ترکیب می شود . داده ها خلاصه و پردازش و در اصل چنان ساده و با هم تلفیق می شوند که اطلاعات لازم برای آزمودن فرضیه یا توصیف پدیده فراهم می آید . اگر تجزیه و تحلیلهای آماری انجام شده باشد در این مرحله کامل می شود .

 خلاصه کردن نتایج و استنتاج

 پس از تجزیه و تحلیل داده ها و کسب نتایج ، پژوهشگر باید تصمیم بگیرد که با این نتایج چه اطلاعاتی فراهم می آید . نتایج باید خلاصه و به هم مرتبط شود ، تجزیه و تحلیلها باید تفسیر گردد و استنتاجها باید با توجه به مساله پژوهشی توصیف شود . در صورتی که فرضیه هایی آزمایش شده باشد ، استنتاجهادر مورد فرضیه ها خواهد بود . سپس گزارش پژوهش – یعنی وظیفه ای که اغلب مستلزم بازنویسی است – تهیه می شود . استنتاجها به مجموعه اطلاعات منسجم موجود ربط داده شده ، همسانیها و ناهمسانیها با نتایج سایر تحقیقات شناسایی (و شرح داده ) می شود و توضیحهای لازم برای نتایج فراهم می آید .

پژوهشگران کم تجربه ممکن است در آغاز تحلیل تسلسل را رعایت نکنند و بی مقدمه وارد مرحله ای مانند جمع آوری داده ها شوند (گرد آورنده داده ها در جستجوی مساله پژوهشی خواهد بود) . گاهی محققان فرضیه هایی را بر اساس برخی از داده ها تدوین و سپس سعی می کنند مساله ای را از فرضیه ها بیرون بکشند . شکستن تسلسل پژوهش  بدین صورت به سردرگمی و عدم کارآمدی می انجامد .به طور مسلم ، در فرایند پژوهش انعطاف پذیری مورد توجه است و ممکن است با توجه به مقتضیات پژوهش معینی برخی از وجوه مشترک و تکرارهایی وجود داشته باشد ؛ با این حال ، تبعیت از فرایند پژوهش  کارآمدی انجام دادن تحقیق را افزایش می دهد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *