دانلود پروپوزال پرسشنامه تماس درباره ما صفحه اصلی
       

best rolex watch replicas For more information over the new HM5 please visit the official MB&F website: www.
rolex fake watches for sale Yet again he has delivered an incredible new device, unique in its own right from all its predecessors and an utterly original interpretation of a modern classic that was well before its time.
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ـ پروپوزال دکتری مدیریت

سوالات علمی ـ پژوهشی در رابطه با فصول پایان نامه کارشناسی ارشد، پایان نامه دکتری مدیریت، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع اعم از روشهای یافتن منابع، روش تهیه پیشینه پایان نامه، روش طراحی فرضیه پروپوزال، زمانبندی پروپوزال، نحوه نگارش فصول مختلف پروپوزال، متدولوژی و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، روش تحقیق پیمایشی، همبستگی، اقدام پژوهی، روشهای نمونه گیری و مباحث جامعه آماری پایان نامه، روش تجزیه و تحلیل پایان نامه، ابزار جمع آوری داده ها، پایایی و روایی پرسشنامه پایان نامه، طراحی سوالات پروپوزال، آزمونها و تکنیکهای آماری، آمار توصیفی، آموزش نرم افزارهای تحلیل آماری پایان نامه مانند SPSS ؛ معیارها و استانداردهای ارزیابی پایان نامه کارشناسی ارشد،  آمار استنباطی یا تحلیلی، ضریب همبستگی، ضریب آلفای کرونباخ، انحراف معیار داده، تهیه پایان نامه کارشناسی ارشد و همچنین رساله دکترای مدیریت، روش استخراج مقاله پژوهشی، روش تهیه پاورپوینت پایان نامه مدیریت و .. مطرح نموده و پاسخ سریع و کامل دریافت کنید. (باشگاه پژوهشی مدیران ایران)

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، پایان نامه دکتری مدیریت، پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت؛ پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت (مدیریت دولتی،مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی،مدیریت اجرایی، مدیریت بحران، مدیریت تولید و مهندسی صنایع سیستم و بهره وری)،مشاوره روش تحقیق پایان نامه دکتری مدیریت، تخصص تهیه پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، تحلیل آماری پایان نامه و رساله دکتری مدیریت، پروپوزال دکتری مدیریت، مشاوره نگارش مقاله ISI، مقاله پژوهشی گرایشهای مدیریت و فصول پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و صنایع از اهم خدمات مشاوره ای باشگاه پژوهشی مدیران ایران است. Management Thesis - Payannameha-questionnaire

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، پایان نامه دکتری مدیریت.. پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، پروپوزال دکتری مدیریت، رساله دکتری مدیریت ... تهیه پایان نامه کارشناسی ارشد روش تحقیق نگارش پایان نامه؛ پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت از فصول پنجگانه استانداردی تشکیل شده و مستلزم برخورداری از دانش روش تحقیق و متدولوژی نگارش پایان نامه و پروپوزال کارشناسی ارشد، پروپوزال دکتری/ پایان نامه کارشناسی ارشد و پایان نامه دکتری میباشد. DBA Dissertation-MBA THESIS-payannameha-Management Essay Sample-porseshname

تهیه پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت، پروپوزال دکترای مدیریت، نحوه مرجع نویسی پایان نامه کارشناسی ارشد، معرفی مسئله تحقیق پروپوزال و پایان نامه، نحوه طراحی فرضیات پروپوزال، روش طرح سوالات پایان نامه مدیریت، طرح اهداف تحقیق مدیریت، انتخاب روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده پایان نامه مدیریت، روشهای نمونه گیری جامعه آماری پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت و مهندسی صنایع (سیستم و بهره وری)

برای تنظیم پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشجو باید مفاهیمی نظیر تهیه فرضیات تحقیق، مطالعات پیشینه داخلی و خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد، نوشتن اهداف پروپوزال کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت، روش نمونه گیری پروپوزال و تجزیه و تحلیل آماری را بررسی نماید. تعیین اهداف تحقیق پروپوزال مهارتیست که  با تسلط بر موضوع و مدل پایان نامه، بیان مساله پروپزال، اهمیت و ضرورت تحقیق و سوالات و فرضیات پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکترا کسب میکنید.

تهیه پروپوزال و پایان نامه، طراحی و تنظیم فرضیات و سوالات تحقیق، روشهای آماری تحقیق، نرم افزارهای آماری، آزمونها و ضرایب آماری، نتیجه گیری و پیشنهادات پایان نامه مدیریت، مواردیست که باشگاه پژوهشی مدیران ایران همراه شماست.

باشگاه پژوهشی مدیران ایران، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت/ مشاور پروپوزال دکتری مدیریت بازرگانی ـ دکتری مدیریت دولتی

مدیریت رسانه، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ، مدیریت مالی ، مدیریت تحول و مدیریت بازرگانی بین الملل، مدیریت MBA، رساله دکترای مدیریت DBA ، مدیریت صنعتی گرایش تولید ، OR تحقیق در عملیات و مالی ، مدیریت دولتی منابع انسانی ، مالی ، منابع انسانی ، مدیریت تحول و تشکیلات و روشها ، مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی ، استراتژیک ، استراتژی و تولید ، مدیریت شهری ، مدیریت تکنولوژی ، مدیریت کارآفرینی گرایش گردشگری ، مدیریت فناوری ،  MBA ، مهندسی مالی ، مدیریت بیمه ، مدیریت سیستم و بهره وری ، مدیریت بانکداری، مدیریت آموزشی، مدیریت جهانگردی، مهندسی صنایع مالی؛ گرایش صنایع صنایع؛ مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری، تولید صنعتی و …

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت / پایان نامه دکتری مدیریت / پروپوزال ارشد مهندسی صنایع / پایان نامه ارشد مهندسی صنایع

ـ تهیه پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

ـ تهیه پرسشنامه پژوهشی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ـ دانلود نمونه پرسشنامه مدیریت و ارشد مهندسی صنایع؛ منابع معتبر علمی ـ پژوهشی

ـ پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ـ پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، تحقیق در عملیات

ـ پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی؛ مدیریت بازاریابی

ـ مقاله استخراجی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ـ پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع؛ نمره تکمیلی پایان نامه

ـ ویرایش پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت؛ پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مدیریت و صنایع

ـ پروپوزال دکتری مدیریت، پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت ـ پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع؛ پروپوزال پذیرش دکتری

ـ تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ـ مهندسی صنایع؛

SPSS, TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution), Eviews, Lisrel, Amos, SWOT, PESTLE, PESTDelphi Method 

کارشناسی ارشد مدیریت و پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع: پرسشنامه، ماتریس مقایسات زوجی؛ دلفی 2015، زنجیره تامین سازمان SCM، ریسک، تجارت الکترونیک، بودجه ریزی عملیاتی، نام تجاری و برند، عملکرد، مدیریت ارتباط با مشتری CRM، تحلیل پوششی، رضایت الکترونیک مشتری، تعالی سازمانی، ای آر پی ERP، بازاریابی سبز، مدیریت پروژه، شرکتهای کوچک و متوسط SME، مدیریت برنامه ریزی سازمانی،برنامه ریزی استراتژیک، استراتژیهای بازاریابی، TQM، EFQM، SWOT، تحلیل استراتژیک سازمان، بررسی فرصتها و تهدیدهای سازمان، اتاق فکر، اتوماسیون اداری، اثربخشی و کارایی سازمان، اخلاق حرفه ای سازمان، ادراک سازمانی، ارزیابی تکنولوژی، استراتژی نفوذ سازمانی، اثربخشی منابع انسانی، آمیخته بازاریابی، انتقال تکنولوژی، آینده پژوهی،سناریو نویسی، تکنیک دلفی، بازار هدف، بازاریابی الکترونیکی، بازاریابی اجتماعی، انگیزه و انگیزش، اعتماد، استراتژی بازاریابی اقیانوس آبی، نظریه بازیها، پذیرش فناوری، مدیریت فناوری اطلاعات، بانکداری، برونسپاری، کلاس جهانی سازمان،بهره وری، پیش بینی سهام، پورتفولیو (پورتفوی، مدیریت سبد پروژه)، تبلیغات سازمانی، مدیریت تجهیز منابع،مدیریت تحول سازمانی، تصمیم گیری چند معیاره، بهبود تصمیم گیری استراتژیک سازمان، تعارض سازمانی، هوش هیجانی، تغییر و رهبری، سبک مدیریت، هوش سازمانی، نوآوری استراتژیک، پدافند غیر عامل،اقتصاد مقاومتی، چرخه عمر سازمان، چرخه عمر محصول، حمل و نقل و لجستیک بین الملل، خرید استراتژیک، خصوصی سازی، خط مشی سازمان، چابکی سازمانی، توریسم و جهانگردی، تولید ناب،هوش تجاری، توسعه سازمانی، توسعه پایدار Sustainable Development، دلبستگی شغلی، دورکاری یا تله ورکینگ، رضایت شغلی کارکنان، رفتار سازمانی، رفتار شهروندی، مدیریت رسانه، ریسک بورس و سهام، ریسک عملیاتی، ریسک، زنجیره ارزش، سهم بازار سازمان، رفتار مصرف کننده، رتبه بندی چندمعیاره و چندمتغیره، ساختار سازمانی، سایش سازمانی، سرمایه گذاری خارجی و داخلی، سودآوری، سلامت سازمانی، سرمایه آموزشی، سرمایه فکری، خلاقیت سازمانی، سیستم اطلاعات مدیریت، تئوری صف، شش سیگما، شبیه سازی عصبی، بازاریابی عصبی، تئوری فازی، فرهنگ سازمانی، فرسودگی شغلی، ظرفیت سازمانی، نفوذ استراتژیک سازمانی، عملکرد مالی، فساد اداری، مدیریت دانش و دانایی، ماتریس فکری سازمان، گردش شغلی، مدیریت فکری سازمان، چرخش شغلی، کانالهای توزیع، کارآفرینی سازمان، کارآفرینی و ریسک، بروکراسی، استراتژی قیمت گذاری، رهبری مبادله ای، تکنیک دلفی پایان نامه کارشناسی ارشد، رهبری تحولگرا، مهارت کارکنان، مسئولیت اجتماعی و اثربخشی اجتماعی، مزیت نسبی و مزیت رقابتی، مدیریت کیفیت محصول و خدمات، مدیریت استعداد، منابع انسانی، وفاداری، یادگیری الکترونیک، یادگیری مشارکتی، هوش فرهنگی،هوش چندگانه سازمان، نگرش سازمانی، پایان نامه لجستیک معکوس، مهندسی مجدد، مدیریت تکنولوژی، مدیریت تقاضا، ساخت و تولید، مدیریت بانکداری اسلامی، بازرگانی و تجارت بین الملل (مفاهیم اینکوترمز)، مفاهیم مهندسی صنایع؛ JIT ، SKD , CKD ,  CPU, CBU , SWAP , قراردادهای نوین مهندسی در مدیریت (EPC, EP, BOT, BOO, BOOT, BTO, BT, BUY BACK, FINANCE, Turnkey)

بازگشت به بالا

دانلود رایگان نمونه پرسشنامه مدیریت

پرسشنامه بازاریابی اجتماعی پایان نامه مدیریت

 BSC پرسشنامه تحلیل عملکرد سازمان بر اساس کارت امتیازی متوازن

ادامه لینکها جهت دانلود

 

لینکهای دانلود پروپوزال

ـ دانلود پروپوزال واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

ـ دانلود پروپوزال دانشگاه آزاد

ـ دانلود پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

ـ دانلود پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

ـ دانلود فرم پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی ویژه دانشگاه آزاد واحد شهر ری

ـ دانلود فرم پروپوزال دانشگاه دولتی اصفهان

ـ دانلود فرم پروپوزال دانشگاه پیام نور

ـ ادامه مطالب

موضوع پروپوزال
ملاکهای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی و ...

در خصوص انتخاب مسائل تحقیقاتی نکاتی را باید مورد توجه قرار داد که بعضی از مهمترین آن ها عبارتند از:
1.    خودداری از دوباره کاری در تحقیقات و وفاداری نسبت به تحقیقات انجام شده قبلی
2.    درجه اهمیت مساله تحقیق و ارزش ادامه آن
3.    علاقه مندی، کنجکاوی و کشش علمی برای دریافت واقعیات
4.    آموزش، شرایط و کیفیات فردی شخص محقق
5.    فراهم بودن اطلاعات و عملی بودن روش تحقیق
6.    وجود وسایل و امکانات مورد نیاز تحقیق و مناسب بودن شرایط کار
7.    امکان همکاری و همیاری در انجام تحقیق بین واحدها و افراد ذیربط
8.    مخارج تحقیق و استفاده احتمالی از آن
9.    مشکلات، موانع، رویدادها و خسارات احتمالی در رابطه با تحقیق
10.   زمان لازم برای تهیه پایان نامه و پروپوزال

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

پس از تکمیل پروپوزال و قبل از تسلیم آن به دانشگاه بهتر است آن را مرور و میزان مطلوبیت آن را بررسی نمایید. محور هایی که در ادامه آمده است، برای این منظور طراحی شده اند. تمامی محورهای مورد بحث در مورد تمامی پروپوزال ها صدق نمی کند و بطور کلی مطرح شده اند. به عنوان مثال در پژوهش های توصیفی ممکن است نیازی به نگارش فرضیه یا فرضیه های پژوهش نباشد، لذا رعایت محورهای زیر در بخش فرضیه، برای چنین پژوهش هایی ضرورت نخواهد داشت. از نظر اصول علمی زمانی پروپوزال پیشنهادی از مطلوبیت مناسبی برخوردار خواهد بود که محورهای زیر در فرآیند تکمیل آن رعایت شده باشد.


 شرایط تحقق مطلوبیت پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت

پیشنیازهای انتخاب موضوع مطلبوب پایان نامه و رساله:

الف) موضوع پروپوزال با تخصص و تحصیلات پژوهشگر ارتباط داشته باشد.

ب) موضوع به مشکل یا مشکلاتی بپردازد که از اولویت بالایی برخوردار باشد.

پ) موضوع غیرتکراری، نو و بدیع باشد.

ت) موضوع پایان نامه باید با سطح تحصیلی پژوهشگر و تجارب او همخوانی داشته باشد.

ث) منابع لازم از قبیل اطلاعات، مواد و وسایل، تجهیزات، بودجه و غیره برای انجام پژوهش فرآهم باشد.

ج) پژوهش در زمان مطرح شده قابل انجام باشد.

چ) نتایج حاصل از انجام پژوهش، متمایز و قابل توجه باشد.

ح) حقوق انسانی و نکات اخلاقی در موضوع پایان نامه رعایت شده باشد.

خ) موضوع پایان نامه مطابق با هنجارهای اجتماعی، فرهنگی، ارزشی و سیاسی باشد...

بازگشت به بالا

زبان و واژه پردازی پرسشنامه

زبان پرسشنامه باید با میزان درک پاسخ دهندگان همخوان باشد.گزینش واژگان به سطح تحصیلی و چهارچوب داوری افراد و نیز فرهنگ موجود بستگی دارد.مثلا در مواردی که یک زبان در یک پاره فرهنگ خود به طور محاوره ای و د ر پاره فرهنگ دیگر خود به صورت رسمی به کار می رود،برخی واژه ها احتمالا در یکی از آنها برای دیگری بیگانه است یا اینکه برخی کارگران شاید واژه هایی همچون ساختار سازمانی،را درک نکنند.بدین ترتیب واژه ها را باید به گونه ای برگزیند که برای پاسخ دهندگان قابل فهم باشد. اگر آنها برخی پرسشها را درک نکنند یا به گونه ای دیگر تفسیر کنند،پژوهشگر پاسخهایی نادرست و همراه با سو گیری دریافت می کند. از این رو سوالاتی که پرسیده می شود یا زبانی که به کار می رود و واژگانی که به کار گرفته می شود باید نگرشها، تصورات و احساسات پاسخ دهندگان را در نظر بگیرد.

نحوه تهیه پرسشنامه

در پژوهش هایی که از پرسشنامه استفاده می شود، اعضا نمونه یا جامعه، با پر کردن پرسشنامه و بازگرداندن آن به پژوهشگر در مصاحبه ای که خود آن را بر عهده داشته اند شرکت می کنند. به همین دلیل سؤال ها و راهنمایی های مربوط به آن باید به اندازه کافی روشن و قابل فهم باشد تا پاسخگو نقش مصاحبه کننده را نیز اجرا کند این گونه پرسشنامه ها را نیز می توان در محل های موردنظر مثل منازل و محل کار اشخاص و اماکن عمومی مثل مراکز خرید و تفریحی و در بین اعضای گروه های موردنظر توزیع نمود. از آنجا که پرسشنامه جنبه خوداجرایی دارد باید به شیوه ای نوشته یا بیان شود که بتواند افراد موردنظر را مشارکت ترغیب کند. دستورالعمل، سؤال ها و راهنمایی آن باید به گونه ای طرح شود که افراد مورد نظر را به ادامه همکاری و برگرداندن پرسشنامه علاقه مند نماید؛ این امر به خاطر عدم حضور مصاحبه گر واقعی برای توضیح بیشتر و تشویق پاسخ دهنده است.

زمینه یابی

الف) هدف:
اولین قدم در اجرای زمینه یابی پرسشنامه تهیه فهرستی از هدف هایی است که پژوهشگر قصد دارد به کمک پرسشنامه به آنها برسد؛ تهیه و تنظیم پرسشنامه قبل از داشتن درک روشنی از آنچه که باید حاصل شود تقریباً ناممکن است.

ب) بیان مسأله:
هدف زمینه یابی پرسشنامه ای توصیف رفتار، طرز تفکر، احساس ویژه یا آزمون رابطه بین دو یا چند متغیر است. برای مثال پژوهشگر ممکن است به توصیف موارد زیر علاقه مند باشد. چه مقداری از خانواده خرید کالای معین را در نظر دارند؟ طرز تفکر صاحبان صنایع در مورد دانشجویان طراحی صنعتی چگونه است؟ احساس مردم در مورد برند های مختلف کالاها چگونه می باشد و غیره.

ج) تعیین جامعه و انتخاب نمونه:
تعیین جامعه در بیشتر موارد در نکاتی همچون اهمیت موضوع، قابلیت تعمیم پذیری، علاقه پژوهشگر و منابع اطلاعاتی مبتنی است جامعه موردنظر، شهرک، شهر، استان، کشور، منطقه آموزشی واحد نظامی یا زیر گروهی از واحدهای ذکر شده نظیر گروه های قومی، مذهبی، سنی و شغلی باشد به علت وسعت زیاد جامعه موردنظر، همیشه مطالعه تمام آن مقدور نیست به علاوه برای توصیف ویژگی های جامعه موردنظر و آزمون فرضیه در مورد آن نیازی به مطالعه تمام اعضای جامعه نیست. در عوض به انتخاب نمونه ای از اعضای جامعه که معرف و نماینده واقعی آن باشند اقدام می شود.

تنظیم پرسشنامه:

1. سؤال های پرسشنامه باید ساده، روشن و دقیق باشند؛ زیرا هنگام پاسخگویی به آنها کسی جهت تعریف و توضیح حضور ندارد.

2. سؤالات پرسشنامه باید به صورت پاسخ بسته نوشته شود و بهتر است تعداد سؤال های پاسخ باز به حداقل ممکن برسد، امکان دارد پاسخ هایی که به سؤالات باز داده می شود ناتمام و بی ربط باشند. ناخوانایی، غلط املایی و تفسیر پاسخ های باز از دیگر مشکلات سؤال های پاسخ باز می باشند.

3. به صورت اضافی و به خاطر جلوگیری از اشتباه از سؤالات گُزیده استفاده می شود. سؤال های گزیده به پرسش هایی گفته می شوند که گروه معینی از پاسخ دهندگان به آن پاسخ می دهند. برای مثال با مطرح کردن سؤالی درباره وضعیت تأهل در پرسشنامه می توان پاسخ دهندگان متأهل را شناسایی کرد و سپس پرسش های مربوط به فرزند، یا فرزندان، همسر و سایر موارد را مطرح نمود. هر سؤال گزیده به راهنمایی خاص خود نیاز دارد.

4. سؤال های مربوط به گذشته را در یک محدوده زمانی مشخص مطرح کنید در صورتی که قصد دارید درباره رفتار گذشته افراد اطلاعاتی کسب کنید، زمان مورد نظر را مشخص کنید. برای مثال این سؤال که چندبار مرتکب تخلفات رانندگی شده اید بسیار مهم است. عدم وجود محدوده زمانی مشخص در چنین سؤال هایی موجب می شود که افراد پاسخ های خود را به زمان های متفاوت نسبت دهند. لذا اطلاعاتی که در این گونه موارد به دست می آید در بهترین حالات فاقد انسجام خواهند بود و در بدترین شرایط به قدری مبهم اند که نمی توان بر اساس آنها دست به تحلیل زد. در محدوده های زمانی که چنین سؤال هایی به کار می روند به صورت زیر باید عمل شود که به صورت عبارت هایی همچون: در 5 سال گذشته، در یک سال گذشته، در یک ماه گذشته و یا اینکه اساساً سؤال کرد چه موقع برای اندازه گیری تعداد دفعاتی که رفتار افراد در آن ارتباط انجام شده است، اغلب محدوده زمانی کوتاه تر مناسب است زیرا پاسخ دهندگان نمی توانند وقوع رفتارهای خود را در زمان های طولانی به یاد آورند.

5. برای سؤال های حساس چارچوب مناسبی فراهم سازید گاهی اوقات پرسش هایی مطرح می شوند که ممکن است مغایر عقیده، باور، نگرش و مکاتب فکری باشند.

6. تعدادی از سؤال های پرسشنامه را به ویژگی های فردی و جمعیتی اختصاص دهید. این نوع سؤال ها که بر ویژگی هایی فردی تأکید دارند در قالب پرسشنامه ها مطرح می شود این پرسش ها از مواردی به این شرح تشکیل شده اند: سن، جنس، وضعیت تأهل، قوم و نژاد، تحصیلات، شغل، درآمد و گاهی اوقات مذهب، نوع مالکیت محل مسکونی، ترکیب خانوادگی.

7. سؤال های پرسشنامه باید یکی از جنبه های هدف و یا فرضیه صورت بندی شده را اندازه گیری کند به منظور تهیه و تنظیم پرسشنامه ای مناسب باید هر یک از سؤال های پرسشنامه هدفی را اندازه گیری کند؛ به عبارت دیگر سؤال باید به شیوه ای تنظیم شود که به کمک آنها بتوان اطلاعات لازم برای پاسخ دادن به سؤال های تحقیق یا آزمون فرضیه های صورت بندی شده جمع آوری کرد.

8. سؤال های پرسشنامه را با توجه به موضوع پژوهش در ارتباط با خصوصیت جامعه ای که پرسشنامه در آن اجرا می شود تعیین کنید. نظم و ترتیبی که سؤال های پرسشنامه بر اساس آن طرح می شود متفاوت است. ولی در اینکه جای هر سؤالی کجا باشد اتفاق نظری وجود ندارد. بعضی ترجیح می دهند که نکات مربوط به ویژگی های فردی و خانوادگی در ابتدای پرسشنامه و سؤال های حساس در آخر آورده شود و برخی عکس این عمل را انجام می دهند در واقع این پژوهشگر است که باید با توجه به بینشی که در مورد موضوع و جامعه ی پژوهشی خود دارد جای هر سؤال یا نظم و ترتیب آنها را تعیین نماید. چنانچه موضوع اهمیت قابل توجهی داشته باشد بهترین شیوه آن است که پرسش های مربوط به موضوع اصلی را در ابتدا بیاوریم تا بالاترین نسبت پاسخ دهی به دست آید.

9. صفحه اول پرسشنامه بایست مربوط به نحوه ی پاسخگویی به سؤال ها باشد.

طرح پرسشنامه:
توصیه های زیر که بر اساس تجربه و تحقیق به دست آمده اند در تهیه و تنظیم پرسشنامه به شما کمک می کند:

1- پرسشنامه را جذاب کنید. یکی از راه های رسیدن به این هدف چاپ پرسشنامه است.

2- پرسشنامه را صفحه بندی کنید.

3- سؤال های پرسشنامه را تا حد ممکن به شکل ساده طرح کنید به نحوی که پاسخگویی به آنها آسان باشد.

4- در ابتدا و انتهای پرسشنامه، نام و نام خانوادگی و آدرسی را که پرسشنامه به آنجا فرستاده شود ذکر کنید.

5- نحوه پاسخگویی به سؤال ها را خیلی ساده و با حروف درشت ذکر کنید.

6- در ابتدای هرنوع سؤال یک مثال مطرح و نحوه پاسخگویی به آن را مشخص کنید.

7- سؤال های پرسشنامه را براساس نظم منطقی مطرح کنید.

8- در ابتدای پرسشنامه سؤال هایی را مطرح کنید که جالب هستند.

9- در پرسشنامه هایی که خیلی طولانی هستند سؤالات مهم را در آخر پرسشنامه نیاورید.

10- از به کاربردن کلماتی که پاسخ دهندگان نسبت به آنها حساس هستند خودداری نمایید.

11- در هر سؤال اطلاعات را به طور کامل بیان کنید به نحوی که سؤال برای پاسخ دهنده معنی دار باشد.

12- طول پرسشنامه بر دقت پاسخگویی تأثیر دارد بنابراین در صورت امکان پرسشنامه را مختصر مطرح کنید. به عبارت دیگر در پرسشنامه فقط سؤال هایی را مطرح کنید که در جهت رسیدن به هدف های پژوهش موردنیاز هستند.

 

دانلودها
رفع اشکال آنلاین
مطالب آموزشی
منابع
پیشنهاد موضوع
تهیه پرسشنامه
رشته مدیریت
ترجمه تخصصی

 

کاربران آنلاین
3 تعداد کاربران عضو/مهمان:
0 تعداد کاربران عضو:

 


در صورت انتخاب کلید "تایید" ماژول مورد نظر حذف کامل خواهد شد.

 


دانلود نرم افزار